Vestigingsvergunning nachtwinkel en telecom

Voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die zich willen vestigen op het grondgebied van de stad Tienen is een vestigingsvergunning verplicht. Deze vestigingsvergunning moet voorgelegd worden bij de indiening van de aanvraag uitbatingsvergunning en dient dus eerst aangevraagd te worden.

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • De netto verkoopoppervlakte van 150m² niet overstijgt;
 • Geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
 • De vermelding ‘nachtwinkel’ duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 06.00 uur en 21.00 uur.

Privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten. De sluitingsuren van private bureaus voor telecommunicatie liggen tussen 20.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s morgens.

Vrijstelling
Nachtwinkels die al open waren voor 1 januari 2014 zijn vrijgesteld om te beschikken over een vestigingsvergunning. Deze vrijstelling vervalt van rechtswege wanneer de uitbater van de nachtwinkel wijzigt.

Private bureaus voor telecommunicatie die al open waren voor 1 juni 2021 zijn vrijgesteld om te beschikken over een vestigingsvergunning. Deze vrijstelling vervalt van rechtswege wanneer de uitbater van het private bureau voor telecommunicatie wijzigt.

Procedure
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld. Binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier wordt een beslissing genomen omtrent de aanvraag van een vestigingsvergunning.

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van de:

1. Ruimtelijke ligging van de handelszaak
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend indien de vestigingseenheid:

 • gelegen is op minder dan 200m van een bestaande nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. Deze afstand wordt in rechte lijn gemeten vanaf het midden van de toegangsdeur van de vestigingen.
 • er geen parkeermogelijkheden zijn in de onmiddellijke omgeving van de nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie

2. Handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en de eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

De door het college van burgemeester en schepenen verleende vestigingsvergunning is lokatiegebonden en geldt enkel voor de desbetreffende nachtwinkel of bureau voor private telecommunicatie. Indien de uitbater meerdere nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie wil vestigen, zal voor elke nieuwe vestiging een aanvraag moeten worden ingediend.

3. verval van vestigingsvergunning
De vestigingsvergunning vervalt automatisch:

 • bij wijziging van de uitbater;
 • op het moment dat de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie voor een periode langer dan zes maanden onafgebroken niet wordt uitgebaat;
 • in geval van faillissement;
 • in geval van gerechtelijke verzegeling;
 • wanneer de handelsruimte een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de bedrijfsactiviteit die er wordt uitgevoerd geen nachtwinkel meer is;
 • wanneer er één maand na het aangetekend verzenden van de vestigingsvergunning geen uitbatingsvergunning werd aangevraagd.

Meebrengen

De volgende documenten heeft u nodig om een digitale aanvraag te kunnen indienen:

 • Kopie identiteitskaart (recto verso) van de verantwoordelijke uitbater(s)
 • Ondernemingsnummer en BTW-nummer
 • Omgevingsvergunning ( via omgevingsloket of dienst ruimtelijke ordening)
 • Bewijs dat de aanvrager kan beschikken over de aangevraagde vestigingsplaats (bvb. Een eigendomsakte of een huurcontract – eventueel onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vestigingstoelating);
 • Voor niet-EU-onderdanen: kopie van de beroepskaart

Bedrag

De aanvraag van een vestigingsvergunning is gratis.

De bedragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning, afgeleverd door de stadsdiensten van de stad Tienen (nodig voor de aanvraag vestigingsvergunning) zijn opgenomen in het belastingreglement.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Gemeentelijk reglement: politieverordening betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (gemeenteraad 27 mei 2021)

Belastingsreglement: Belasting op de nachtwinkels, shisha-bars, cbd-shops, privé-clubs, bars, rendez-voushuizen, wedkantoren, private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels), clubhuizen van motorclubs en uitbatingen door club-vzw's (gemeenteraad 19 december 2019)

Online aanvragen

Contact