Bodemattest

Een bodemattest is een document dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Je bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert.

Wanneer een grond niet in het grondeninformatieregister opgenomen is, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van deze grond.

Is de grond wel in het register vermeld, dan moet je eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor je de grond kunt overdragen. Dat betekent dat het om een risicogrond gaat: een grond waarop risico-activiteiten worden/werden uitgeoefend die potentieel bodemverontreiniging kunnen geven.

Voorwaarden

  • Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig wanneer je een grond koopt, verkoopt, ruilt, of schenkt.
  • Wie de grond overdraagt, moet voor het bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.
  • Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Voor een grond uit een erfenis of legaat is dat niet nodig. De personen in het contract moeten immers in leven zijn.

Procedure

Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.ovam.be/bodemattest

Het is ook verkrijgbaar:

  • bij de notaris;
  • bij de Infolijn bodem van OVAM;
  • bij de dienst leefmilieu.

Je krijgt het attest van OVAM binnen de 30 kalenderdagen na aanvraag. Het bodemattest blijft geldig zolang er niets verandert. Als er later toch vervuiling van de grond optreedt, of het perceel van oppervlakte of bestemming wijzigt, moet een nieuw bodemattest aangevraagd worden.

Bedrag

De prijzen van een bodemattest vind je op www.ovam.be/bodemattest

Regelgeving

  • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).