Volmacht verkiezingen

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven. Dit kan in volgende gevallen:

 • kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd worden;
 • kiezers die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland zijn opgehouden (dit geldt ook voor de leden van hun gezin of gevolg die met hen daar verblijven);
 • kiezers die om beroeps- of dienstredenen zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevinden, maar in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te bieden;
 • kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
 • kiezers die de dag van de stemming door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren;
 • kiezers die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te melden;
 • studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren zich naar het stembureau te begeven;
 • kiezers die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig zijn in de woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en dus in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven.

Voorwaarden

De volmacht kan gegeven worden aan gelijk welke andere kiezer. Wel dient de volmacht uitgeoefend te worden in het stembureau waarin de volmachtgever ingeschreven is. Iedere kiezer kan slechts 1 volmacht krijgen.

Procedure

Een volmacht verlenen kan via het volmachtformulier dat in de periode voorafgaand aan de verkiezingen ter beschikking wordt gesteld aan de snelbalie in het stadhuis en via deze website.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het  bezit te zijn van het volmachtformulier met het bijhorende attest en zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Kiezers die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig zijn in de woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland moeten de aanvraag uiterlijk de dag voor de verkiezing indienen. Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af.

Meebrengen

 • Kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd worden: medisch attest
 • Kiezers die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland zijn opgehouden: attest van de werkgever
 • Kiezers die om beroeps- of dienstredenen zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevinden, maar in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te bieden: attest van de werkgever
 • Kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van hun gezin die met hen samenwonen: attest afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de kiezer in het bevolkingsregister is ingeschreven
 • Kiezers die de dag van de stemming door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren: attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft
 • Kiezers die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te melden: attest van de religieuze overheid
 • Studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren zich naar het stembureau te begeven: attest van de studie-instelling
 • Kiezers die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig zijn in de woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en dus in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven: factuur reisbureau, vliegtuigticket, …

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Kiezers die naar het buitenland reizen en geen hotel hebben geboekt of een andere verblijfplaats gehuurd hebben, kunnen bij de burgemeester of zijn vertegenwoordiger een verklaring op eer afleggen om een certificaat te krijgen waarmee ze aan een andere persoon volmacht kunnen geven om te gaan stemmen.

Regelgeving

Art. 147bis, § 1 van het Algemeen Kieswetboek.

Contact