Bezwaar indienen tegen een belastingsaanslag

Je kreeg een betalingsuitnodiging en gaat niet akkoord? Dan heb je als belastingplichtige het recht om schriftelijk bezwaar in te dienen, uitsluitend volgens de geldende procedure.

Procedure

Stuur je bezwaarschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27 te 3300 Tienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden gedaan, ondertekend zijn en ingediend worden binnen de drie maanden na betaling van de contantbelasting. Dit betekent dat je de contantbelasting eerst moet betalen vooraleer je een geldig en ontvankelijk bezwaarschrift kan indienen.

Vermeld op je bezwaarschrift zeker:

  • de datum en je handtekening;
  • de soort belasting en het aanslagjaar vermelden;
  • het kohierartikel van de aanslag (in geval van een kohierbelasting);
  • het refertenummer (volgnummer of OGM-nummer) van de aanslag (in geval van een contantbelasting);
  • de datum van het belastbaar feit;
  • het bedrag van de gevestigde belasting;
  • de naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige, ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
  • de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.

Je moet het bezwaarschrift ook altijd motiveren. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.

Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.

Regelgeving

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Contact