Provinciale aanpassingspremie woningen ouderen en personen met een beperking

Premie aan ouderen en personen met een beperking die werken aan hun woning uitvoeren om de woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand.

Voorwaarden

  • De aanvrager is minstens 65 jaar of erkend als persoon met een beperking.
  • Bewoner (eigenaar of huurder) zijn van de woning.
  • Niet over ander onroerend goed beschikken.
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen volgens het meest recente aanslagbiljet voor de personenbelasting, mag niet meer bedragen dan 32.980 euro voor een alleenstaande en 46.170 euro voor een gezin van minimum 2 personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.700 euro per persoon ten laste.
  • De woning is de hoofdverblijfplaats van de aanvrager.

Procedure

De premie kan worden aangevraagd voor of na de werken. De kosten moeten bewezen worden met facturen van maximum 1 jaar oud. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het wooninfopunt of kunnen gedownload worden via www.vlaamsbrabant.be/wonen.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken en het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs, met een maximum van 2.500 euro. Voor aanvragers die voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het VT- of OMNIO-statuut is dit 75% van de kostprijs, met een maximum van 2.500 euro.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact