Uitbatingsvergunning nachtwinkel en telecom

Voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie op het grondgebied van de stad Tienen is een uitbatingsvergunning verplicht. Om een uitbatingsvergunning te bekomen moet de uitbater, na het bekomen van een vestigingsvergunning, een uitbatingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 06.00 uur en 21.00 uur.

Nachtwinkel: elke winkel die handel drijft in algemene voedingswaren en huishoudartikelen en in de praktijk open is op een tijdstip tussen 21.00 uur en 06.00 uur.

Privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten. De sluitingsuren van private bureaus voor telecommunicatie liggen tussen 20.00 uur en 08.00 uur.

 

Overgansperiode

Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die reeds bestonden op 1 januari 2014, geldt een overgangsperiode. Private bureaus voor telecommunicatie die al open waren voor 1 juni 2021 genieten van een overgangsperiode van 3 jaar ingaand vanaf 1 juni 2021 om een uitbatingsvergunning aan te vragen.

Het bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. Bij weigering heeft de uitbater 6 maanden de tijd om zich in orde te stellen met de voorwaarden. Zo niet kan de burgemeester de sluiting van de vestiging bevelen.

 

 

 

 

Voorwaarden

De aanvraag voor een uitbatingsvergunning is slechts ontvankelijk:

 • wanneer deze wordt ingediend binnen de maand na het aangetekend verzenden van de vestigingsvergunning;
 • de uitbatingsvergunning wordt aangevraagd door dezelfde exploitant als degene aan wie de vestigingsvergunning werd verleend. Het ondernemingsnummer geldt als identificatiecriterium.

Procedure

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld.

De uitbatingsvergunning wordt door het college van burgemeester en schepenen verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

 • Een financieel onderzoek
 • Een stedenbouwkundig onderzoek
 • Een moraliteitsonderzoek
 • Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten
 • Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten
 • Een brandveiligheidsonderzoek

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Meebrengen

De volgende documenten heb je nodig om een aanvraag digitaal in te vullen:

 • volledig ingevulde inlichtingenfiche (online formulier);
 • het attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de betrokkene geen uitstaande schulden, waarvoor de betalingstermijn verstreken is, heeft bij die administratie;
 • het attest van de RSZ-administratie waaruit blijkt dat de betrokkene geen uitstaande schulden, waarvoor de betalingstermijn is verstreken, heeft bij die administratie. Het attest moet zowel op personeel onder het zelfstandigenstatuut als op eventuele loontrekkende betrekking hebben;
 • het attest van de administratie directe belastingen waaruit blijkt dat de betrokkene geen uitstaande schulden, waarvoor de betalingstermijn verstreken is, heeft bij die administratie.
 • een uittreksel uit het strafregister van de aanvrager (model 596.2). Indien de aanvrager een rechtspersoon is, tevens een uittreksel uit het strafregister van de zaakvoerders/bestuurders en alle personen die feitelijk bij de uitbating betrokken zijn. In beide gevallen is dit uittreksel maximum één maand oud.
 • Indien van toepassing: kopie beroepskaart;
 • een kopie van de vestigingsvergunning.

Bedrag

De aanvraag van een uitbatingsvergunning is gratis.

Regelgeving

Online aanvragen