Premie Fluvius gescheiden afvoersysteem

Fluvius geeft je een premie voor het aanleggen van een gescheiden afvoersysteem voor afval- en hemelwater op voorwaarde dat de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater niet verplicht werd of opgelegd wordt door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Heraanleg of herstellingswerken van een reeds aanwezig gescheiden systeem komen niet in aanmerking voor een premie.

Voorwaarden

  • De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend voor 1 februari 2005.
  • Voor de premie leg je minimum één factuur voor die betrekking heeft op de uitgevoerde werken met vermelding van de gebruikte materialen en het plaatsingsadres.
  • Op datum van ontvangst van de aanvraag bij Fluvius mogen de betalingsbewijzen en/of kostennota’s niet ouder zijn dan 12 maanden.
  • De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering.
  • De aanvraag tot het bekomen van de premie moet schriftelijk gebeuren met het aanvraagformulier per post of per mail (rwg@fluvius.be) of met het online formulier. De premie kan slechts éénmaal per woning toegekend worden.

Procedure

Vraag de premie online aan aan bij Fluvius.

Meebrengen

 

Bedrag

 

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact