Wilsverklaring euthanasie

Bij de dienst burgerzaken kan je een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. 

Voorwaarden

  • Handelingsbekwaam zijn
  • Een rijksregisternummer hebben

Procedure

Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken.

De registratie gebeurt via een aangifteformulier dat handgeschreven of getypt kan zijn en dat moet opgesteld worden volgens het door de wet voorgeschreven model.De wilsverklaring wordt geregistreerd in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, die automatisch en onmiddellijk een ontvangstbewijs aflevert, dat afgeprint en ondertekend wordt door de verzoeker. Na registratie bezorgt de gemeenteambtenaar een door hem getekende kopie van de wilsverklaring aan de verzoeker. Het origineel wordt bezorgd aan de FOD Volksgezondheid.

Je kan op elk ogenblik de verklaring herzien of intrekken.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Eventueel een originele wilsverklaring inzake euthanasie (als je deze al hebt)

Bedrag

Gratis.

Maak een afspraak

Contact