Adoptie

Een adoptie gebeurt via een gerechteljke procedure. Bij een adoptie wordt tussen twee personen een juridische band gevormd op basis van een rechterlijke uitspraak die grosso modo dezelfde rechtsgevolgen met zich meebrengt als een gewone afstammingsband.

De dienst burgerzaken komt tussen voor de overschrijving van het adoptievonnis. Dit gebeurt door de dienst burgerzaken in de woonplaats van de adoptant.

Procedure

De adoptie van minderjarige kinderen start via aanmelding bij de Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Centrum voor adoptie.

De adoptieprocedure gebeurt bij verzoekschrift bij de familierechtbank van de woonplaats van het kind. De rechtbank stuurt het adoptievonnis als het in 'kracht van gewijsde' is naar de dienst burgerzaken voor overschrijving en aanpassing van alle akten waarin betrokkene vermeld is. De dienst  burgerzaken wijzigt eveneens de afstamming in het rijksregister.

Als ook een naamswijziging gebeurt, nodigt deze dienst de belanghebbende uit voor een nieuwe identiteitskaart.

Meebrengen

Bij een buitenlandse adoptie:

  • identiteitskaarten/paspoorten van de betrokkenen;
  • huwelijksboekje van adoptant(en);
  • bewijs van erkenning en registratie van de adoptiebeslissing;
  • originele geboorteakte, gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands;
  • de adoptiebeslissing.

Het huwelijksboekje van adoptant en/of geadopteerde kan aangepast worden.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

De federale centrale autoriteit erkent en registreert buitenlandse beslissingen in verband met adoptie. Pas na de erkenning is de adoptie van kracht in België. De federale centrale autoriteit is de dienst internationale adopties bj de FOD Justitie - Dienst internationale adopties.

Na de erkenning door deze dienst kan de dienst burgerzaken eventueel, op verzoek van belanghebbenden, de geboorteakte of adoptieakte overschrijven.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Maak een afspraak

Contact