Donatie menselijk lichaamsmateriaal

Elke persoon die in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, kan een wilsverklaring laten registreren.

De verklaring vermeldt dat, aangezien het wegnemen  van menselijk lichaamsmateriaal onderworpen is aan een veronderstelde toestemming volgens de Belgische wetgeving, elke burger de mogelijkheid heeft om zich er tijdens zijn of haar leven tegen te verzetten of er uitdrukkelijk mee in te stemmen.

Er wordt ook vermeld dat, wanneer menselijk lichaamsmateriaal wordt afgenomen na de dood, gezondheidsgegevens worden bewaard en gebruikt voor elk doel dat relevant is voor het doel dat wordt nagestreefd voor de afname.

Vanaf woensdag 1 juli '20 kunnen burgers zich registreren bij de huisarts of online via de website www.mijngezondheid.be.

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil alleen uit te drukken, kunnen geen gebruik maken van de elektronische zelfregistratie maar moeten zich steeds via het gemeentebestuur of hun huisarts registreren.

Voorwaarden

Organen kunnen worden weggenomen bij iedere overledene die in België woont op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig.

Procedure

De nieuwe 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' omvat voortaan vier beslissingen:

  • Orgaandonatie voor transplantatie
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Voor elke beslissing kunnen drie opties worden geregistreerd:

  • Verzet
  • Uitdrukkelijke toestemming
  • Intrekking van een eerdere wilsverklaring

De dienst burgerzaken registreert je verklaring of verzet in de applicatie 'Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.

Meebrengen

Het document 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

Bedrag

Gratis.

Maak een afspraak

Contact