Echtscheiding

Volgens het Belgisch recht (Burgerlijk Wetboek) zijn er twee soorten echtscheidingen:

  • echtscheiding door onderlinge toestemming;
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Voorwaarden

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming moet er een volledig akkoord bereikt zijn tussen beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als de alimentatie en de regeling voor de opvoeding van de kinderen.

Bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting oordeelt de rechter of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Een schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Procedure

De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Beroep aantekenen kan binnen de maand en door alle partijen.

De datum van echtscheiding is de datum waarop het vonnis of arrest in kracht van gewijsde treedt. De plaats van echtscheiding is de plaats waar het vonnis of arrest werd uitgesproken. De rechtbank stuurt de documenten naar de gemeente waar je huwde.

De burgerlijke stand schrijft binnen de maand het vonnis of arrest van de echtscheiding over in de registers  van de burgerlijke stand en verwittigt de partijen. De echtscheiding wordt opgenomen in het bevolkingsregister.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Contact