Bewijs van samenstelling van het gezin

Dit attest kan aangevraagd worden.

Voorwaarden

Iedereen kan dergelijk uittreksel over zichzelf bekomen.

De wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris,…) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig belang te moeten aantonen.

Bij afgifte van uittreksels of attesten aan derden, wordt verondersteld dat dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan, dus nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek of decreten, en die de aanwijzing vereist van de woonplaats van de persoon tegen wie ze gericht is.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen ook uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister opvragen.

Procedure

Een attest voor jezelf (of als wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde) aanvragen:

  • aan de snelbalie in het stadhuis;
  • schriftelijk;
  • via e-mail;
  • elektronisch via Mijn dossier.

Na controle van de identiteit krijg je het attest mee of wordt het opgestuurd.

Uitttreksels of attesten aan derden:

de aanvraag gebeurt afzonderlijk en schriftelijk (via brief, e-mail of fax).

Een verzoek waarin informatie over verscheidene personen gevraagd wordt, is niet ontvankelijk, tenzij het om dezelfde procedure gaat. In de aanvraag moet je het doel vermelden waarvoor het attest wordt aangevraagd (bv. dagvaarding voor het gerecht, art. 1034 bis en 1034 ter van het G.W.). Het uittreksel of getuigschrift wordt opgestuurd naar de aanvrager.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

Aanvraag via Mijn Dossier

Contact