Aangifte overlijden

KaarsDe overlijdensaangifte is wettelijk verplicht. Het is de registratie van het overlijden. De begrafenisondernemer of een verwant meldt het overlijden aan de ambtenaar van de burgerljke stand van de plaats van het overlijden. 

Voorwaarden

De persoon moet in Tienen overleden zijn.

Procedure

Een dokter stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op. Iemand doet aangifte bij de dienst burgerzaken met de nodige documenten. De akte wordt opgemaakt. Bij inwoners wordt gecontroleerd of er een akte van wilsbeschikking is. De regeling voor de teraardebestelling wordt vastgelegd. De nodige attesten worden door de dienst burgerzaken afgeleverd.

Meebrengen

  • Het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer
  • De identiteitskaart van de overledene
  • Het eventuele rijbewijs van de overledene
  • Het huwelijksboekje (voor ongehuwde overledenen het huwelijksboekje van de ouders of een geboorteakte)
  • Niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
  • Voor begravingen buiten het grondgebied Tienen: een attest 'toelating tot begraven' afgeleverd door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is
  • Bij crematie: aanvraag tot cremeren en toelating tot cremeren van een beëdigde dokter

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.

Maak een afspraak

Contact