Bereikbaarheidsplan stadscentrum

De stad Tienen tekende het voorbije jaar een toekomstvisie uit voor de bereikbaarheid van het centrum. Dat bereikbaarheidsplan zal op korte termijn voor meer verkeersveiligheid aan de scholen zorgen. Het garandeert een betere toegankelijkheid van het stadscentrum met de wagen én het openbaar vervoer en verschaft duidelijkheid over de parkeermogelijkheden in de binnenstad. De uitrol zal gefaseerd verlopen.  

Het bereikbaarheidsplan is een toekomstvisie. Dat wil zeggen dat sommige acties pas op termijn gerealiseerd zullen worden, maar alle maatregelen zijn wel belangrijke puzzelstukjes van het globale plan. Het bereikbaarheidsplan kwam tot stand na een intensief participatietraject waarbij de inwoners, bezoekers en verenigingen en organisaties actief in onze stad werden betrokken. Er werd ook rekening gehouden met de resultaten van verkeerstellingen. De zes bouwstenen waarop het plan gebaseerd is, maken het tot een evenwichtig geheel.

Veilige schoolomgevingen en kwaliteitsvolle inrichting binnenstad

Verkeersveilige schoolomgevingen krijgen prioriteit in het bereikbaarheidsplan. Het plan is om de Gilainstraat, Waaibergstraat, Academiestraat en Alexianenweg op termijn eenrichting te maken voor het autoverkeer. De eerstvolgende jaren blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. De ruimte die later vrijkomt door eenrichtingsverkeer creëert mogelijkheden om deze stadsdelen kwalitatiever en groener in te richten en om meer ruimte te geven aan de fietsers en voetgangers. Leerlingen die met de wagen naar school komen, worden aangemoedigd gebruik te maken van de kiss-and-ridezones.

Vereenvoudigde poorten

In de toekomst zal de Kabbeeksepoort vanaf de vesten enkel stadinwaarts gebruikt kunnen worden. Met deze vereenvoudiging zal er een vlottere verkeersdoorstroming op het kruispunt gerealiseerd worden en wordt het veiliger voor fietsers en voetgangers.

Het vijfarmig kruispunt (Vierde Lansierslaan/Leuvenselaan/Raeymaeckersvest/Leuvensestraat/Astridvest) is momenteel één van de onveiligste punten in het centrum. In de Leuvenselaan en de Vierde Lansierslaan wordt daarom eenrichtingsverkeer ingevoerd richting centrum. Hierdoor wordt het kruispunt een stuk overzichtelijker en veiliger.

In de benedenstad, ter hoogte van ’t Schip, komt er minder doorgaand verkeer. Met de geplande herinrichting in deze buurt wordt het er fijner om te wonen. Om de Veemarkt bereikbaar te houden, wordt de rijrichting in de Kapucijnenstaat omgekeerd.

Openbaar vervoer terug in het hart van het centrum

Een bushalte in de nabijheid van de Grote Markt is belangrijk. De mogelijkheid van een centrumhalte voor de buslijn 380/381 in de Danebroekstraat wordt nog verder onderzocht. Deze halte zou verbonden kunnen worden met de Grote Markt via een nieuwe voetgangersverbinding doorheen de collegesite.

Op dinsdag blijft de marktbus de halte aan de kerktuin op de Grote Markt bedienen.

Duidelijke parkeerroutes

Er komen twee duidelijke parkeerroutes die je eenvoudig naar de Grote Markt, de nieuwe Centrumparking in de Alexianenweg en het Sint-Jorisplein leiden. Ook de andere publieke parkings krijgen duidelijke bewegwijzering vanaf de vesten.

Het parkeeraanbod zelf wordt geoptimaliseerd. Het aantal straatparkeerplaatsen wordt niet uitgebreid, maar zal ook niet structureel afgebouwd worden zolang er geen kwalitatief en publiek alternatief is. Verder toonde het parkeeronderzoek aan dat de parkeerplaatsen langs de vesten onderbenut zijn. De tijdsduur van de blauwe zone zal hier uitgebreid worden van 2 naar 4 uur om een meer efficiënt gebruik van deze parkeerplaatsen mogelijk te maken.

Fietsstraten

In een fietsstraat in enkelrichting mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Gemotoriseerd verkeer heeft er toegang, maar mag een fietser niet passeren. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 km/u. Heel wat straten in het centrum zijn eigenlijk fietsstraten. Dit is zo omdat een voertuig geen fietser mag passeren als de rijweg smaller is dan 4,45 m. De Academiestraat en Alexianenweg worden - als onderdeel van de schoolomgeving – op korte termijn formeel omgevormd tot fietsstraten. Daarnaast wordt er in het centrum ingezet op meer fietsenstallingen.

Sensibiliseren en handhaven snelheid centrum

Structurele maatregelen worden versterkt met sensibiliseringsacties, hoffelijkheidscampagnes en snelheidshandhaving om in te zetten op een veiliger verkeer.

Deze wijzigingen verhogen de leesbaarheid en bereikbaarheid van het handelscentrum en de lokale handelaars. De heldere aanrijroutes en de keuzes met betrekking tot het openbaar vervoer en het parkeren zullen een duidelijke verbetering zijn. Met het bereikbaarheidsplan wordt onze stad aangenamer voor iedereen: bewoners, bezoekers, voetgangers en fietsers.

Op donderdag 30 maart ’23 wordt het bereikbaarheidsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring zullen de eerste ingrepen tegen het begin van het schooljaar zichtbaar worden in het straatbeeld. Wie nog vragen heeft, kan deze stellen via e-mail naar mobiliteit@tienen.be

 

Meer info over het bereikbaarheidsplan 

Wil je graag meer info over het bereikbaarheidsplan? Ga dan naar bereikbaar.tienen.be om de laatste updates te lezen. Je vindt hier de resultaten van de online bevraging en een uitgebreide faq-lijst