Gelijke onderwijskansen

Als ouder of voogd doe je alles wat mogelijk is om je kind een mooie toekomst te geven. Je zet je volledig in voor de opvoeding. Ook de school bepaalt in grote mate mee de toekomst van je zoon of dochter. Je wenst dat je kind er zich goed voelt en de aandacht krijgt die het nodig heeft. In Tienen wordt er dan ook  volop gewerkt rond het bevorderen van gelijke onderwijskansen. Alle Tiense scholen zetten zich samen met hun partners actief in om elk kind maximale (onderwijs)kansen te bieden. 

De lokale overlegplatforms (LOP's) Tienen BaO en SO

In het LOP overleggen scholen, de centra voor leerlingenbegeleiding, ouders, vertegenwoordigers van de doelgroepen, diensten en organisaties om ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen in de school van hun keuze. In Tienen is er een LOP voor het basisonderwijs en een LOP voor het secundair onderwijs. In het LOP komen allerhande thema’s aan bod; kleuterparticipatie, kosten op school, spijbelen, inschrijven in een school …

Bij het LOP kan je ook terecht met alle vragen over ‘gelijke onderwijskansen’.

Het inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht zorgt ervoor dat ouders hun kind kunnen inschrijven in de school van hun keuze. Men streeft ook naar een gezonde sociale mix in alle scholen. In het inschrijvingsbeleid is dan ook voorzien dat in LOP-regio’s afspraken worden gemaakt rond de inschrijvingsdata in de scholen en dat er wordt gewerkt met een systeem van verschillende inschrijfperiodes.

Zo is er eerst en vooral voorrang voor broers en zussen en voorrang voor kinderen van personeelsleden. In een volgende periode kan iedereen inschrijven, maar de scholen houden tijdens die periode rekening met de groep waartoe het kind behoort (indicator- of niet-indicatorleerling).

Indicatorleerlingen voldoen aan één of beide van de volgende criteria:

  • a) kinderen uit het gezin hadden vorig jaar of het daaraan voorafgaande schooljaar recht op een schooltoelage;
  • b) mama heeft geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs.

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. De bedoeling is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats. De school die je kiest schrijft jouw kind in wanneer jij en je kind(eren) akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement en deze documenten ondertekenen. Op dat moment wordt de gerealiseerde inschrijving van je kind(eren) opgenomen in het inschrijvingsregister. Natuurlijk moet het kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoen op 1 september.

Een school kan weigeren om een kind in te schrijven als:

  • de school vol is. Je kan de geweigerde inschrijving van je kind dan toch laten noteren in het inschrijvingsregister voor het geval er plaatsen vrijkomen;
  • deze leerling binnen eenzelfde schooljaar door de ouders afwisselend in verschillende scholen in- en uitgeschreven wordt. Dergelijke vormen van alternerend schoollopen zijn niet in het belang van het kind en schenden zijn rechten;
  • het kind in die school na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten in de voorbije twee jaar.

Wat doe je als ouder het best als een school uw kind weigert?

  • Vraag uitleg in de school.
  • Vraag een schriftelijk bewijs van de weigering.
  • Neem contact op met het LOP (zie contactgegevens onderaan).
  • Wanneer je vermoedt dat je kind onterecht is geweigerd, kan je binnen 30 dagen schriftelijk een klacht indienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten.

Voor het buitengewoon onderwijs is vanaf 1 januari 2015 (met het oog op de inschrijvingen voor 2015-2016) een nieuwe regelgeving van kracht. Kinderen met beperkingen die dankzij redelijke aanpassingen het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen nu het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld laptops in de les, rekenmachines, langere toetstijden enz … Leerlingen voor wie de aanpassingen om de gewone leerdoelen te halen, onredelijk zijn en die dus een individueel aangepast curriculum nodig hebben, kunnen zich inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Ze kunnen zich ook in een gewone school inschrijven, maar in dat geval moet de school met het CLB, de klassenraad en de ouders overleggen of een individueel aangepast curriculum mogelijk is. Vindt de school de aanpassingen die ze moet doen niet redelijk, dan kan ze de inschrijving weigeren.

Contact

Contactpersoon