Openbare onderzoeken en bekendmakingen omgevingsvergunningen

1
februari
2018

Noodmaatregelen coronacrisis - update donderdag 26 maart '20

Gezien de huidige richtlijnen rond 'social distancing' is het niet mogelijk dossiers te komen inkijken op het stadhuis. De Vlaamse regering heeft daarom beslist alle termijnen te verlengen en de lopende openbare onderzoeken op te schorten.

Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april '20,
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april '20,
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen),
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen),
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen,
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Door deze maatregel staan mogelijks de einddata van de openbare onderzoeken fout op ons geoloket: https://omgeving.geoportaal.be/#tienen. Indien u hier vragen rond heeft kan je tijdens de werkuren terecht op het telefoonnummer 016 80 56 53.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Via deze website kan je de lopende openbare onderzoeken en de reeds behandelde vergunningsaanvragen raadplegen: https://omgeving.geoportaal.be/#tienen.

 

Openbaar onderzoek en bezwaarschriften

Let op: niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het geoportaal of het omgevingsloket. Deze kunnen wel geraadpleegd worden bij de gemeente(n) waarop het project betrekking heeft. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, deze kan je wel bij de gemeente inkijken.

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.

De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door:

 1. De aanplakking van een gele affiche ter plaatse;
 2. De publicatie op de website van de gemeente;
 3. In sommige gevallen, de publicatie in een dag- of weekblad;
 4. In sommige gevallen, de individuele kennisgeving. Dat zijn brieven die de gemeente stuurt naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt;
 5. De analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis;
 6. Een informatievergadering, al komt dat niet vaak voor.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Dit mag:

 • via het omgevingsloket;
 • via gewone brief. Een aangetekende brief mag, maar hoeft niet.


Beslissingen en beroepen

Je kan dossiers waarin een beslissing werd genomen, raadplegen op het publiek loket. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

Waar je het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.