Project 'Afkoppeling Oude Mene'

Het project 'Afkoppeling Oude Mene' omvat riolerings- en wegeniswerken in de Biezenstraat, Viaductstraat, Grijpenveldstraat en Tramstraat (in het gedeelte grenzend aan de Viaductstraat en in het gedeelte grenzend aan de Grijpenlaan). Langs de waterloop de Oude Mene wordt een verlicht fiets- en wandelpad aangelegd.

Werfzone project 'Afkoppeling Oude Mene'

Rioleringswerken

Momenteel wordt het industrieel afvalwater van de bedrijvenzone 'Grijpen' en het afvalwater van de woningen in de Biezenstraat geloosd in de Mene. De gemengde leidingen van de Viaductstraat lozen in de Oude Mene. Na de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zal het afvalwater afgevoerd worden naar een waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor zal de waterkwaliteit van de waterlopen sterk verbeteren. Een gedeelte van de Oude Mene wordt als buffergracht ingericht om de afvoer van het regenwater op te vangen.

Er wordt getracht om het afval- en hemelwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. Dit betekent dat het voor elke woning verplicht is deze scheiding optimaal door te voeren, voor zover hiervoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

In eerste instantie dient het hemelwater zoveel mogelijk opgevangen en hergebruikt te worden. Het hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, dient men zoveel mogelijk te laten infiltreren in de ondergrond op het eigen terrein. Indien zowel hergebruik of infiltratie niet mogelijk is, kan het hemelwater gebufferd en vertraagd afgevoerd worden naar een waterloop of gracht in de buurt. In laatste instantie kan het regenwater aangesloten worden op de regenwaterriolering in de straat.

De regenwaterriolering in dit project is erop voorzien om het hemelwater op te vangen dat afstroomt van de verharding van het openbaar domein en van de daken (na hergebruik, infiltratie of buffering). De afvalwaterriolering zal het afvalwater van alle woningen opvangen. Daarnaast mogen ook de woningen in gesloten bebouwing het regenwater afkomstig van hun achterste dakhelft aansluiten op de afvalwaterriolering wanneer hergebruik, infiltratie of buffering geen optie is.

Voor advies rond de verplichte afkoppelingswerken aan je woning, kan je terecht bij Bureau Notermans. Een deskundige zal langskomen (wanneer dit in het verleden nog niet gebeurde) en samen met jou bekijken welke ingrepen nodig zijn.

Contactgegevens

Tel 012 74 54 93
gsm 0475 73 69 19
info@bureaunotermans.be
www.bureaunotermans.be 

 

Wegeniswerken

De wegeniswerken in de Viaductstraat omvatten de aanleg van een nieuwe  rijweg in beton en voetpaden in betonstraatstenen. Omdat de Viaductstraat in de toekomst deel zal uitmaken van een functionele fietsroute, wordt de straat ingericht als een fietsstraat. In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur en mogen gemotoriseerde voertuigen de fietsers niet voorbijsteken. Hierdoor moeten er geen aparte fietspaden aangelegd worden en blijft er voldoende ruimte over voor de aanleg van parkeerstroken (incl. parkeerplaatsen voor mindervaliden). Deze parkeerstroken worden voorzien in herbruikkasseien, afkomstig uit de opbraak van de huidige wegverharding. Tussen de parkeerstroken en de voetpaden worden betreedbare groenzones voorzien, die zorgen voor een goede waterhuishouding. Er worden ook bomen aangeplant.

In de Biezenstraat wordt de rijweg in asfalt heraangelegd en worden de voetpaden in betonstraatstenen gelegd. Er worden parkeerstroken voorzien (met aandacht voor voldoende mindervalideparkeerplaatsen). Net als in de Viaductstraat worden hiervoor herbruikkasseien gebruikt.

De Grijpenveldstraat wordt heraangelegd met een rijweg deels in asfalt en deels in betonstraatstenen. Om in deze smalle straat het verkeer te kunnen laten kruisen, wordt een plaatselijke verbreding van de rijweg voorzien. Ook hier worden nieuwe bomen aangeplant.

In de Tramstraat wordt de rijweg t.h.v. de Viaductstraat en de Grijpenlaan heraangelegd in asfalt, met aan de zijde van de woningen een voetpad in betonstraatstenen. In het gedeelte ter hoogte van de Grijpenlaan wordt aan de overzijde van de woningen een kiezelstrook voorzien, waarop geparkeerd kan worden. Deze strook doet ook dienst voor de infiltratie van het regenwater.

Opmerkingen en suggesties

Opmerkingen en suggesties zijn tot eind december welkom via openbarewerken@tienen.be of per brief gericht aan de dienst openbare werken, Grote Markt 27, 3300 Tienen. De stad neemt deze mee bij het finaliseren van de definitieve plannen.

Hieronder kan je de voorlopige ontwerpplannen raadplegen en vind je ook een video van het studiebureau Arcadis met meer uitleg. De ontwerpplannen worden ook uitgehangen aan het raam op de hoek van de Viaducstraat met de Grijpenwegstraat

Het is de bedoeling in het voorjaar een vergunningsaanvraag in te dienen om vervolgens de procedure op te starten om een aannemer aan te duiden. In de eerste helft van 2021 zullen ook de voorbereidende nutswerken gebeuren.

Contact