Project 'Afkoppeling Oude Mene'

Het project 'Afkoppeling Oude Mene' omvat riolerings- en wegeniswerken in de Biezenstraat, Viaductstraat, Grijpenveldstraat en Tramstraat (in het gedeelte grenzend aan de Viaductstraat en in het gedeelte grenzend aan de Grijpenlaan). Langs de waterloop de Oude Mene wordt een verlicht fiets- en wandelpad aangelegd.

Werfzone project 'Afkoppeling Oude Mene'

Rioleringswerken

Momenteel wordt het industrieel afvalwater van de bedrijvenzone 'Grijpen' en het afvalwater van de woningen in de Biezenstraat geloosd in de Mene. De gemengde leidingen van de Viaductstraat lozen in de Oude Mene. Na de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zal het afvalwater afgevoerd worden naar een waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor zal de waterkwaliteit van de waterlopen sterk verbeteren. Een gedeelte van de Oude Mene wordt als buffergracht ingericht om de afvoer van het regenwater op te vangen.

Er wordt getracht om het afval- en hemelwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. Dit betekent dat het voor elke woning verplicht is deze scheiding optimaal door te voeren, voor zover hiervoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

In eerste instantie dient het hemelwater zoveel mogelijk opgevangen en hergebruikt te worden. Het hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, dient men zoveel mogelijk te laten infiltreren in de ondergrond op het eigen terrein. Indien zowel hergebruik of infiltratie niet mogelijk is, kan het hemelwater gebufferd en vertraagd afgevoerd worden naar een waterloop of gracht in de buurt. In laatste instantie kan het regenwater aangesloten worden op de regenwaterriolering in de straat.

De regenwaterriolering in dit project is erop voorzien om het hemelwater op te vangen dat afstroomt van de verharding van het openbaar domein en van de daken (na hergebruik, infiltratie of buffering). De afvalwaterriolering zal het afvalwater van alle woningen opvangen. Daarnaast mogen ook de woningen in gesloten bebouwing het regenwater afkomstig van hun achterste dakhelft aansluiten op de afvalwaterriolering wanneer hergebruik, infiltratie of buffering geen optie is.

Voor advies rond de verplichte afkoppelingswerken aan je woning, kan je terecht bij Bureau Notermans. Een deskundige zal langskomen (wanneer dit in het verleden nog niet gebeurde) en samen met jou bekijken welke ingrepen nodig zijn.

Contactgegevens

Tel 012 74 54 93
gsm 0475 73 69 19
info@bureaunotermans.be
www.bureaunotermans.be 

 

Wegeniswerken

De wegeniswerken in de Viaductstraat omvatten de aanleg van een nieuwe  rijweg in beton en voetpaden in betonstraatstenen. Omdat de Viaductstraat in de toekomst deel zal uitmaken van een functionele fietsroute, wordt de straat ingericht als een fietsstraat. In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur en mogen gemotoriseerde voertuigen de fietsers niet voorbijsteken. Hierdoor moeten er geen aparte fietspaden aangelegd worden en blijft er voldoende ruimte over voor de aanleg van parkeerstroken (incl. parkeerplaatsen voor mindervaliden). Deze parkeerstroken worden voorzien in herbruikkasseien, afkomstig uit de opbraak van de huidige wegverharding. Tussen de parkeerstroken en de voetpaden worden betreedbare groenzones voorzien, die zorgen voor een goede waterhuishouding. Er worden ook bomen aangeplant.

In de Biezenstraat wordt de rijweg in asfalt heraangelegd en worden de voetpaden in betonstraatstenen gelegd. Er worden parkeerstroken voorzien (met aandacht voor voldoende mindervalideparkeerplaatsen). Net als in de Viaductstraat worden hiervoor herbruikkasseien gebruikt.

De Grijpenveldstraat wordt heraangelegd met een rijweg deels in asfalt en deels in betonstraatstenen. Om in deze smalle straat het verkeer te kunnen laten kruisen, wordt een plaatselijke verbreding van de rijweg voorzien. Ook hier worden nieuwe bomen aangeplant.

In de Tramstraat wordt de rijweg t.h.v. de Viaductstraat en de Grijpenlaan heraangelegd in asfalt, met aan de zijde van de woningen een voetpad in betonstraatstenen. In het gedeelte ter hoogte van de Grijpenlaan wordt aan de overzijde van de woningen een kiezelstrook voorzien, waarop geparkeerd kan worden. Deze strook doet ook dienst voor de infiltratie van het regenwater.

Fasering van de werken

  • Begin augustus wordt gestart met de voorbereidende werken van de eerste fase tussen de spoorwegbrug en de Menebeek. Tot eind september worden de rioleringswerken uitgevoerd in de zone langs de spoorwegbedding en het dierenasiel (zone 1).
  • Eind september wordt gestart met de rioleringswerken langs het Gorsumpad en de Gorsumweg (zone 2).

  • Binnen zone 3 starten er eind augustus werken in functie van archeologisch onderzoek, eerst in de Viaductstraat, dan in de Grijpenveldstraat en tenslotte in de Tramstraat. Daarna (vermoedelijk begin oktober) starten hier de rioleringswerken.
  • De start van de rioleringswerken in de rest van de Grijpenveldstraat (zone 4) is momenteel begin november voorzien.

Fasering werken afkoppeling Oude Mene

 

Welke verkeersmaatregelen worden er genomen?

  • Van dinsdag 1 augustus '23 tot eind 2023 zal de Viaductstraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Een omleiding wordt voorzien via Groot Overlaar, de Westelijke Ring en de Grijpenlaan
  • Bij  het begin en einde van de werkdag zullen de woningen toegankelijk zijn (minstens met berijdbare steenslag).
  • Gedurende het archeologisch onderzoek in de Viaductstraat/Grijpenveldstraat/Tramstraat (zone 3) zullen de woningen in deze zone tijdelijk niet/zeer moeilijk bereikbaar zijn met de wagen.

Vragen tijdens de werken?

Indien je tijdens de werken vragen hebt, kan je steeds terecht bij de aannemer. Ook de toezichter van Fluvius is regelmatig aanwezig op de werf, je mag hem altijd aanspreken. De werfkeet zal geplaatst worden langs de Gorsumweg (locatie ook aangeduid op het plannetje).

Opdrachtgever
Fluvius SO
Tel 078 35 35 34
riolering.lubbeek@fluvius.be 

Stad Tienen
openbarewerken@tienen.be

Aannnemer
DSV nv
Meestergast Luc Smeyers
Gsm 0496 55 56 48 

Toezichter Fluvius & stad Tienen
Sandro Mazzarese
Gsm 0475 35 42 15
sandro.mazzarese@fluvius.be 

Contact