Natuur- en kapvergunning

Voor het kappen van bomen en groenelementen kunnen er verschillende procedures van toepassing zijn. Sinds de invoer van de omgevingsvergunning spreken we niet langer van een stedenbouwkundige vergunning, natuurvergunning of van een kapvergunning, maar valt alles onder de eengemaakte omgevingsvergunning.

Op het volledige grondgebied van Tienen is een bouwverordening met betrekking tot beplantingen van kracht. Deze verordening is strenger dan de algemene wetgeving die in Vlaanderen geldt.

Boseigenaars in Vlaams-Brabant kunnen gratis beroep doen op het steunpunt bos van de provincie bij de opmaak van kapmachtigingen. Meer informatie vind je via www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-bos of je kan hen contacteren via bos@vlaamsbrabant.be of tel 016 26 76 00.

Voorwaarden

Wanneer een vergunning aanvragen?

  1. Als de te kappen boom of bomen aan de grond een stamomtrek hebben van meer dan 30 cm, dien je een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen aan te vragen. Deze aanvragen gebeuren bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be). Het indienen van een vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom of bomen verloopt het eenvoudigste via de snelinvoer.

    Indien de bomen gelegen zijn in een bos, dien je een kapmachtiging of een omgevingsvergunning tot ontbossing aan te vragen. De regels voor het kappen van bomen in een bos staan in het Bosdecreet.

  2. Voor het permanent verwijderen van houtkanten, houtwallen, hagen, struwelen, grienden, hakhout (al dan niet bestemd voor houtproductie) is een omgevingsvergunning nodig.

  3. Voor alle kappingen in het kader van het bosbeheer in een bos waarvoor geen goedgekeurd bosbeheersplan bestaat en die niet leiden tot ontbossing, moet een kapmachtiging worden aangevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos. De regeling hiervoor is opgenomen in het Bosdecreet.

  4. Voor het wijzigen van kleine landschapselementen (houtachtige beplantingen) en vegetaties, dien je in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. De regelgeving hiervoor is opgenomen in het Natuurdecreet.

Wil je weten welke procedure er moet gevolgd worden, neem dan contact op met de dienst omgeving of de dienst ruimtelijke ordening.

Procedure

Omgevingsvergunning
Aanvraag indienen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of verzenden naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen.

Kapmachtiging
Aanvraag rechtstreeks richten aan het Agentschap voor Natuur en Bos van Vlaams-Brabant, Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6, bus 75, 3000 Leuven.

Meebrengen

Aanvraag omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning kan je online aanvragen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of analoog indienen. Opgelet, indien je de aanvraag analoog indient, dienen de stadsdiensten deze te regulariseren. Hiervoor zal je een retributie moeten betalen. Het invulformulier vind je eveneens op het omgevingsloket.

Aanvraag kapmachtiging
Formulier 'Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos' (www.natuurenbos.be) vergezeld van de gevraagde stukken en inlichtingen.

Bedrag

  • Omgevingsvergunning (digitaal): 50 euro
  • Omgevingsvergunning (analoog): 175 euro
  • Kapmachtiging: gratis

Regelgeving

Contact