Natuur- en kapvergunning

Voor het kappen van bomen en groenelementen kunnen er verschillende procedures van toepassing zijn.

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning verplicht, tenzij de bomen in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staan, zich niet in woonparkgebied bevinden én op maximaal 15 m van het vergund gebouw staan. Deze vrijstelling betekent echter geen vrijstelling van vergunningsplicht, op het volledige grondgebied van Tienen is ook de bouwverordening met betrekking tot beplantingen van kracht. Hierin zijn strengere bepalingen opgenomen i.v.m. het vellen van bomenen en het verwijderen van andere groenelementen zoals houtkanten, heggen, struwelen en hagen, …

Voor het kappen van bomen die wel tot een bos behoren, dien je een kapmachtiging of een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing aan te vragen. De regels voor het kappen van bomen in een bos staan in het Bosdecreet.

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen (houtachtige beplantingen) en vegetaties, dien je in bepaalde gevallen een natuurvergunning aan te vragen. De regelgeving hiervoor is opgenomen in het Natuurdecreet.

Wil je weten welke procedure er moet gevolgd worden neem dan contact op met de dienst leefmilieu of de dienst ruimtelijke ordening.

Procedure

Stedenbouwkundige vergunning
Aanvraagdossier afgeven tegen ontvangstbewijs of aangetekend opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. De dienst verklaart je dossier ontvankelijk en volledig. Binnen de 105 dagen na deze verklaring neemt het stadsbestuur een beslissing omtrent de aanvraag en brengt je hiervan op de hoogte.

Bouwvergunning betreffende beplantingen (volgens gemeentelijke bouwverordening)
Aanvraag indienen via het elektronisch invulformulier of verzenden naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. Binnen de 105 dagen na deze verklaring neemt het stadsbestuur een beslissing omtrent de aanvraag en brengt je hiervan op de hoogte.

Kapmachtiging
Aanvraag rechtstreeks richten aan het Agentschap voor Natuur en Bos van Vlaams-Brabant, Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6, bus 75, 3000 Leuven.

Natuurvergunning
Aanvraag indienen of verzenden naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen.

Meebrengen

Stedenbouwkundige aanvraag
Volgens aanstiplijst 3, formulier 'Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken', in geval van ontbossing ook het formulier 'Compensatiemaatregelen'.

Bouwvergunning betreffende beplantingen
Formulier 'Aanvraag om bouwvergunning betreffende beplantingen'vergezeld van de gevraagde stukken en inlichtingen. 

Aanvraag kapmachtiging
Formulier 'Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos' (www.natuurenbos.be) vergezeld van de gevraagde stukken en inlichtingen.

Aanvraag natuurvergunning
Formulier 'Natuurvergunningsaanvraagformulier' (www.vlaamsbrabant.be) vergezeld van de gevraagde stukken en inlichtingen.

Bedrag

  • Stedenbouwkundige aanvraag: 40 euro.
  • Bouwvergunning betreffende beplantingen: gratis.
  • Kapmachtiging: gratis.
  • Natuurvergunning: gratis.

Regelgeving

Contact