Werken aan beschermd erfgoed

Op het geoportaal van agentschap Onroerend Erfgoed kan je na gaan of jouw pand een 'beschermd monument', een ‘beschermd cultuurhistorisch landschap’ of een 'beschermd stads- of dorpsgezicht' is.

Als je pand beschermd is lees je er hier meer over.

Ik wil mijn pand verbouwen

Voor verbouwingen van of werken aan het beschermde erfgoed neem je in eerste instantie contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening en de intergemeentelijke erfgoeddienst PORTIVA. Zij bekijken je dossier en informeren je over de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen. Indien nodig, leggen zij de stedenbouwkundige aanvraag voor aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wanneer je voor de werken geen stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, zal de bouwdienst je doorverwijzen naar PORTIVA en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Voor alle werken aan beschermd erfgoed moet je een toelating krijgen van het agentschap.

Voor werken in beschermde stads- en dorpsgezichten waarvoor geen vergunning nodig is, dient er een melding van werkzaamheden in beschermd erfgoed te gebeuren. Deze melding wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Tienen.

Contact