Belasting op tweede verblijven

In Tienen is er een gemeentebelasting gevestigd op tweede verblijven die gelegen zijn op het grondgebied van de stad. Deze belasting werd ingevoerd om te vermijden dat eigenaars van woningen of gebouwen die op de leegstand voorkomen, aangifte doen als tweede verblijf om de heffing op de leegstand te ontlopen.

Voorwaarden

Als tweede verblijf wordt elke private woongelegenheid beschouwd, die door de eigenaar of huurder niet als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt maar die wel op elk ogenblik voor bewoning kan worden aangewend.

Procedure

  • De eigenaar(s) van een tweede verblijf is/zijn verplicht om aangifte te doen bij het stadsbestuur via een door de stad voorgeschreven aangifteformulier. Je moet jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar de aangifte indienen. Als je geen aangifteformulier gekregen hebt, moet je er zelf één vragen of downloaden.

Het aangifteformulier wordt door middel van een beveiligde zending aan het stadsbestuur bezorgd.

Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Je ontvangt voorafgaand per aangetekend schrijven de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is, de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. Je beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van de betekening om je opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

De ambtshalve geheven belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het dubbel van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Meebrengen

Het ingevulde aangifteformulier. Dit formulier bevat ten minste de volgende gegevens:
  • de datum van aangifte;
  • identificatiegegevens van het gebouw of de woning, met inbegrip van de laatst bekende kadastrale gegevens;
  • de identificatiegegevens van de houder(s) van het zakelijk recht.
De aangifte gebeurt door middel van een verklaring op eer en wordt ondertekend door de indiener ervan.

Bedrag

Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op 700 euro per tweede verblijf. De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar verschuldigd.

Uitzonderingen

Als tweede verblijf worden evenwel niet beschouwd:

  • de lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens;
  • de woongelegenheden die zijn opgenomen in de registers inzake leegstand en verwaarlozing.

Regelgeving

Het stedelijk reglement betreffende de belasting op tweede verblijven.

Contact