Ruimtelijk structuurplan Tienen

Het Gemeentelijke ruimtelijk structuurplan Tienen is een beleidsplan waarin de stad Tienen aangeeft in welke richting men de ruimtelijke ontwikkeling van de stad wil zien evolueren. Dit door de gemeenteraad vastgesteld plan werd op 9 november 2006 door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd.

Het bestaat uit drie delen:

  • informatief gedeelte: onderzoekt het ruimtegebruik voor o.m. wonen, werken, landbouw en natuur, toerisme, en recreatie. Daarbij wordt ingegaan op knelpunten en mogelijkheden, eventuele behoeften voor de toekomst, evoluties of uitdagingen;
  • richtinggevend gedeelte: omvat de krijtlijnen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, gebaseerd op inzichten uit het informatief gedeelte;
  • bindend gedeelte: hierin staan acties en maatregelen die op het terrein kunnen gerealiseerd worden.

Voorpagina 
Inleiding
Informatief deel
Richtgevend deel
Bindend deel
Bijlage

Kaarten

Voorpagina kaartenbundel
Inhoudstafel kaartenbundel
Ortho 
Topografische ligging
Gevectoriseerd kadaster
Landelijke kamer oost 
Uittreksel gewestplan
Overzicht bpa's
Wetgeving ruimtelijke impact
Grondwaterkwetsbaarheid 
Reliëf 
Bebouwde structuur 
Woongebieden juridisch
Woonmogelijkheden
Woonmogelijkheden stedelijk gebied
Zonevreemde woningen
Bestaande voorzieningen recreatieve-toeristische attractiepolen 
Bestaande voorzieningen recreatieve-toeristische attractiepolen centrum
Verspreiding handel
Recreatieterreinen
Bedrijvenzones
Bezetting bedrijvenzones
Wegencategorisering
Openbaar vervoer
Parkeerbeleid binnenstad
Fietsroutenetwerk
Toeristische fietsroutes
Bestaande natuurlijke structuur
Bestaand landbouwgebruik
Bestaande agrarische structuur ruilverkavelingen
Gewenste agrarische structuur
Bestaande agrarische structuur
Landschapsatlas legende
Landschapsatlas
Bestaande landschappelijke structuur
Knelpunten
Kwaliteiten en potenties
Gewenste openruimte structuur
Gewenste openruimte structuur deelstructuren
Gewenste openruimte structuur landschap
Gewenste nederzettingsstructuur
Gewenste structuur stedelijk gebied
Gewenste structuur stadskern en Kumtich
Gewenste structuur kernen in het buitengebied deel 1
Gewenste structuur kernen in het buitengebied deel 2
Gewenste economische structuur
Gewenste verkeersstructuur
Gewenste ruimtelijke structuur totaal
Gewenste ruimtelijke structuur stedelijk gebied
Gewenste ruimtelijke structuur noordelijk Hageland
Gewenste ruimtelijke structuur zuidelijk Haspengouw
Gewenste ruimtelijke structuur Getevallei

Contact