Invordering van belastingen

De aanvullende belastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door de publiekrechterlijke persoon (bv. de federale overheid – Ministerie van Financiën, of een ander bestuur) die instaat voor de invordering van de hoofdbelasting.

Voor de specifieke stedelijke belastingen stelt het college van burgemeester en schepenen het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar. De financieel beheerder verstuurt het aanslagbiljet. De belastingplichtige heeft vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet twee maanden de tijd om te betalen.

In een aantal gevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd. In dat geval ontvangt de belastingplichtige een betalingsuitnodiging en/of een kwitantie. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Contact