Vlaamse aanpassingspremie 65-plussers

Premie voor aanpassing van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van een inwonende 65-plusser.

Voorwaarden

  • De aanvrager, partner of het inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar.
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde (en partner) van 3 jaar voor de aanvraag mag maximum 30.640 euro bedragen, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste.
  • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats.

Procedure

De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. Facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan één jaar. Binnen een periode van 10 jaar kunnen 3 aanvragen worden ingediend. 

Aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de dienst ruimtelijke ordening of via www.wonenvlaanderen.be.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken en het aanslagbiljet van de personenbelasting van het derde jaar voor de aanvraag.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro. De kostprijs van de werken moet minstens 1.200 euro bedragen. Dit bedrag wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur als bewijs van de gedane werken.

Contact