Vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Je kunt vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat, het 'EPC Bouw'. De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Voorwaarden

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet en of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en het gebouw moet een voldoende laag E-peil hebben. 

 • De vermindering kan toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw. Gelijkgesteld met nieuwbouw zijn de volgende categorieën: 
  • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak;
  • een casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³;
  • een verbouwing waarbij er een deel aan een gebouw toegevoegd is dat een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen heeft gekregen. In dit geval geldt het E-peil enkel voor het nieuw bijgebouwd deel en kan de vermindering daar ook alleen voor toegekend worden.

 • De vermindering kan toegekend worden voor een gebouw dat ingrijpend energetisch gerenoveerd is:
  • Voor aanvragen tot 1-3-2017: een renovatie waarbij
   • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen;
   • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;
  • Voor aanvragen vanaf 1-3-2017:
   • een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
   • of een renovatie waarbij
    • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen;
    • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

 • De vermindering kan toegekend worden voor gedeeltelijke of volledige herbouw
  • Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw.
  • Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw, die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

 • Bijzondere situatie: project waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt
  Bij een voldoende laag E-peil kan de bijkomende EPB-eenheid in aanmerking komen voor vermindering van onroerende voorheffing.

  De vermindering kan dan enkel worden toegekend als de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Procedure

Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet. Is dat niet het geval en denk je dat je toch recht hebt op deze vermindering? Dan kan je een bezwaar indienen.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend.

Als het gebouw van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar de vermindering voor de resterende periode.

Bedrag

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

 • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
 • welke werken worden uitgevoerd?
  • tot en met 2022: gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
  • vanaf 2023: gaat het om (gedeeltelijke) herbouw of over een ingrijpende energetische renovatie?
 • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:

 • de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd vanaf 01/10/2016 tot en met 31/12/2021
maximaal E-peil bij nieuwbouw of gelijkgesteld maximaal E-peil na ingrijpende energetische renovatie vermindering duur van de vermindering

E30

Opgelet: dit E-peil voor vermindering is vastgelegd in de fiscale wetgeving en blijft voor aanslagjaar 2021 behouden. Mogelijk legt de energieprestatieregelgeving strengere energieprestatienormen op waaraan u moet voldoen.

 

E90

Opgelet: deze vermindering voor ingrijpende energetische renovatie geldt enkel nog voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning tot en met 31 december 2019!

50%

 

 

 

 

 

 

 

5 jaar

 

 

 

 

 

 

 

E20

E60 100% 5 jaar

 

 • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 01/01/2022 tot en met 31/12/2022
maximaal E-peil bij nieuwbouw of gelijkgesteld maximaal E-peil na ingrijpende energetische renovatie (IER)
vermindering duur van de vermindering

E20

n.v.t., geen vermindering van 50% bij IER

50%

5 jaar

E10

E60 100% 5 jaar

Voor bouwaanvragen vanaf 2022 moet, om de korting te bekomen, niet alleen voldaan zijn aan het E-peil, maar aan alle EPB-eisen.

 • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 01/01/2023
maximaal E-peil bij nieuwbouw of gelijkgesteld maximaal E-peil na ingrijpende energetische renovatie (IER)
vermindering duur van de vermindering

E20

n.v.t., geen vermindering van 50% bij IER

50%

5 jaar

E10

E60 100% 5 jaar

 

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan je zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing je zal moeten betalen op basis van het E-peil van het gebouw.

Contact