Vergunning inname openbaar domein bij werken of verhuis

Ben je aan het verhuizen, bouwen of verbouwen? Mogelijk heb je dan een deel van de openbare ruimte nodig om je werken uit te voeren, bv. om een kraan, container, verhuiswagen of stelling te installeren. Je hebt hiervoor een vergunning openbaar domein nodig.

De inname van het openbaar domein zorgt in mindere of meerdere mate voor overlast. Hierdoor is een belasting gekoppeld aan de oppervlakte en de duurtijd van de inname.

Doe je aanvraag inname openbaar domein via het digitaal loket.

Voorwaarden

Hoe lang op voorhand indienen?

Afhankelijk van de aard van de inname:

 • minstens 5 werkdagen voor aanvang (dag van de aanvraag en uitvoering niet inbegrepen) voor een inname die geen verkeershinder veroorzaakt en waarbij:
  • het verkeer t.h.v. de inname te allen tijde kan voorbijrijden;
  • de breedte van de inname niet breder is dan de breedte van een parkeerplaats;

 • minstens 20 werkdagen voor aanvang (dag van de aanvraag en uitvoering niet inbegrepen) voor een inname die wel verkeershinder veroorzaakt en waarbij:
  • een straat dient afgesloten te worden voor een bepaalde categorie van weggebruikers;
  • eenrichtingsverkeer ingesteld moet worden of een rijrichting omgedraaid moet worden;

Een omleiding moet voorzien worden.

Plaatsen parkeerverbod

Bij het uitvoeren van werken (plaatsen container, plaatsen vrachtwagen, voertuigen, kraan, e.d.)  dien je zelf te voorzien in het plaatsen van de parkeerverbodsborden. Deze borden dienen minimum 24 uur op voorhand geplaatst te worden volgens de plaatsingsvoorwaarden.

Voor een verhuis kunnen de parkeerverbodsborden minimum 24 uur op voorhand door de technische dienst geplaatst worden.

Procedure grote/langdurige werven

Voor grote werven (>100 m²), langdurige werken (>2 maanden) of werken met een impact op de veiligheid van alle weggebruikers (inname zebrapad, inname van een volledig voetpad, fietspad, …) dient een voorafgaandelijk overleg plaats te vinden met alle betrokken partijen die nodig zijn voor een goede opstart en verloop van de werf inzake inname openbaar domein. Het verslag van het overleg dient bij de aanvraag tot inname van het openbaar domein gevoegd te worden.

Bij niet naleving van de in het verslag vermeldde afspraken kan de politie of de aangestelde ambtenaren van de stad overgaan tot intrekking van de afgeleverde vergunning en de ontruiming van het openbaar domein.

De aanvraag alsook het signalisatieplan en de gemaakte afspraken van het overleg zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen (CBS). Niet elke aanvraag met hinder dat binnenkomt, wordt doorgestuurd naar het CBS. Als het CBS goedkeuring geeft, krijg je toestemming om de straat af te sluiten.

Bij elke werfuitbreiding dient de aanvrager/aannemer steeds een aanvraag tot uitbreiding in te dienen bij de dienst integrale veiligheid en vergunningen aan de hand van de daartoe ter beschikking gestelde webapplicatie voor de tijdelijke inname van het openbaar domein

Regularisatie is in bepaalde gevallen mogelijk:

 • Je bent vergeten een vergunning aan te vragen en de werken zijn gestart of afgewerkt
 • Je bent vergeten een vergunning aan te vragen en er wordt of werd een straat afgesloten
 • Je hebt je vergunning te laat aangevraagd en de termijnen tussen het indienen van jouw aanvraag en de geplande inname van het openbaar domein is korter dan hierboven beschreven
 • Jouw inname van het openbaar domein duurt langer dan voorzien was op jouw afgeleverde vergunning en je hebt de verlenging van de vergunning te laat aangevraagd
 • Je neemt meer oppervlakte in dan voorzien op jouw afgeleverde vergunning
 • Je hebt een andere locatie ingenomen dan voorzien op jouw afgeleverde vergunning

Opgelet! Een regularisatie heeft een bijkomende administratieve kost van 50 euro!

Je dient zowel de belasting voor de inname van het openbaar domein te betalen als de bijkomende administratieve kost, bepaald in het belastingreglement.


Verlenging

 • Een verlenging van jouw vergunning is mogelijk wanneer je dat minstens 3 werkdagen voor het verstrijken van de termijn in jouw vergunning aanvraagt. Als dat niet lukt, kan je gebruik maken van een regularisatie.

Opgelet! Een regularisatie heeft een bijkomende administratieve kost van 50 euro!

Procedure

 • Dien je aanvraag in via het digitaal loket.
 • Na de indiening ontvang je een ontvangstbevestiging.
 • De aanvraag wordt behandeld en al dan niet goedgekeurd. Aanvragen met hinder worden voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Na goedkeuring krijg je een betalingsverzoek. 
 • Je voert de betaling uit.
 • Na betaling wordt de officiële vergunning digitaal bezorgd.

 

Aandachtspunten

 • Indien de betaling 12 uur voor aanvang van de inname van het openbaar domein niet voldaan wordt, zal de aanvraag automatisch geweigerd worden wegens niet tijdige betaling en mag het openbaar domein niet ingenomen worden. 
 • Regularisaties worden niet automatisch geweigerd wegens niet tijdige betaling. Deze blijven in het digitaal platform als 'te betalen' en worden op een later tijdstip door de financiële dienst ingekohierd op een aanslagbiljet en overgemaakt aan de aanvrager.
 • De aanvrager dient steeds foto’s van het tijdig geplaatste parkeerverbod te uploaden in het digitaal platform. Dit is van belang bij eventuele problemen zodat de politie kan nagaan of het parkeerverbod volgens de wettelijk opgelegde termijn werd geplaatst vooraleer over te gaan tot een takeling.
 • De intekening van de oppervlakte dient nauwkeurig te gebeuren aangezien de prijs van de vergunning berekend wordt op basis van de ingetekende oppervlakte. Er kan gecontroleerd worden of de aangevraagde oppervlakte overeenkomt met de werkelijk ingetekende oppervlakte.
 • Bij een verhuis binnen onze stad, waarbij 2 innames van het openbaar domein nodig zijn op 2 verschillende locaties, krijgt één van de twee aanvragen een vrijstelling.
 • Aanvragen voor buiten het grondgebied van Tienen gelden niet voor stad Tienen.

 

Bijkomende informatie

Via het het digitaal loket kan je via het tabblad 'mijn aanvragen' een aantal handige acties ondernemen over je aanvragen:

 • aanvraag: de aanvraag en alle bijbehorende bestanden downloaden;
 • vergunning: indien de aanvraag goedgekeurd en betaald is, kan je hier het vergunningsdocument downloaden;
 • verlengen: indien de aanvraag nog loopt of gepland is in de toekomst kan deze via deze weg verlengd worden;
 • betaalbewijs: indien de aanvraag goedgekeurd en betaald is, kan je hier het betaalbewijs downloaden.  

           

Bedrag

Afsluiten straat, instellen éénrichtingsverkeer of omdraaien rijrichting, voorzien van een omleiding

150 euro per dag (van 05.00 u tot 05.00 u)

Inname openbaar domein vanaf de vierde dag. De eerste drie dagen zijn gratis.

0.25 euro/m²/dag

Plaatsen signalisatie nav een verhuis (verhuizen van meubels/huisraad van 1 adres naar een ander adres: voor dag 1

60 euro

Plaatsen signalisatie nav een verhuis (verhuizen van meubels/huisraad van 1 adres naar een ander adres: voor volgende dagen

25 euro/dag

Regularisatie

50 euro

Voor het plaatsen van een container wordt min. 30m² aangerekend

 

Uitzonderingen

De belasting kan geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden indien je een annulering aanvraagt:

 • min. 2 werkdagen voor het geplande ingaan van de inname, of
 • min. 2 werkdagen voor de vroegtijdige stopzetting van de inname zodat nazicht door een aangestelde kan plaatsvinden.

Enkel in die gevallen kan de belasting geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden en dit in verhouding met het aantal dagen effectieve inname.

In bepaalde gevallen kunnen innames van het openbaar domein worden vrijgesteld van belasting:

 • werken voor het herbouwen van gebouwen die getroffen werden door een erkende natuurramp;
 • werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook door of in opdracht van instellingen van openbaar nut, inclusief de nutsbedrijven;
 • werken en/of verhuis die uitgevoerd worden op gewestwegen op het grondgebied van de stad.

Regelgeving

Stedelijk reglement m.b.t. de belasting op inname openbaar domein voor werken of verhuis

Richtlijnen inzake uitvoering werken op openbaar domein

Richtlijnen plaatsen parkeerverbod

 

Aandachtspunten

 • Uiteraard moet de ingetekende oppervlakte dezelfde zijn als de oppervlakte die je ook werkelijk zal innemen aangezien de prijs van de vergunning berekend wordt op basis van de ingetekende oppervlakte. Dit kan door ons ter plaatse gecontroleerd worden.
 • Bij een verhuis binnen onze stad, waarbij 2 innames van het openbaar domein nodig zijn op 2 verschillende locaties, dienen 2 afzonderlijke aanvragen ingediend te worden.
 • Voor elke verhuis van het ene adres in Tienen naar een ander adres in Tienen wordt voor 1 van de 2 aanvragen vrijstelling gegeven. 

Contact