Leegstandsregister woningen en gebouwen

In Tienen, Zoutleeuw en Geetbets wordt er een register van leegstaande woningen en gebouwen bijgehouden. Dit is een register van gebouwen en woningen op het grondgebied van de stad of gemeente die gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden leegstaan. Een woning wordt beschouwd als leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond. Een gebouw (bv. kantoorruimte of handelspand kleiner dan 5 are) is leegstaand als gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming van het gebouw.

Woningen die leegstaan, verwaarloosd of verkrot zijn, zijn niet meer beschikbaar op de woningmarkt en hebben vaak een negatieve uitstraling op de omgeving. Bovendien vermindert een woning die een tijd heeft leeggestaan in waarde en verlies je als eigenaar huurgelden. Tegelijkertijd is er een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Daarom wil de stad of gemeente langdurige leegstand voorkomen en eigenaars ondersteunen om leegstand te bestrijden.

Het wooninfopunt is belast met de opsporing van leegstand, de opmaak, de opbouw en het beheer van het leegstandsregister. De vaststelling van leegstand gebeurt aan de hand van indicaties vastgelegd in het leegstandsreglement.

Voorwaarden

 

 

Procedure

Inventarisatie

Als een woning of gebouw langer dan één jaar leegstaat kan het pand opgenomen worden in het leegstandsregister. Als eigenaar word je op de hoogte gebracht van de vaststelling van leegstand door een administratieve akte. Tegen deze vaststelling kan je binnen de 30 dagen in beroep gaan bij het college van burgemeester en schepenen. Dit bezwaar verstuur je aangetekend, of geef je tegen ontvangstbewijs af in het stadhuis.

Mijn pand is opgenomen, wat nu

Het eerste jaar gebeurt er niets en heb je tijd om een plan van aanpak uit te werken. Je kan vrijgesteld worden van de belasting onder bepaalde voorwaarden. Deze vrijstelling moet je aanvragen.

Enkele voorbeelden van vrijstellingen:

 • eigenaar of vruchtgebruiker die er niet woont maar geen enkele andere woning als eigendom heeft;
 • nieuwe eigenaar, niet bij overdracht aan vennootschappen;
 • verblijf in een ouderenvoorziening, ziekenhuis, psychiatrische of penitentiaire instelling;
 • beperkte handelingsbekwaamheid door gerechtelijke beslissing;
 • onteigening
 • vernield door plotse ramp;
 • verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek;
 • renovatie met een omgevingsvergunning;
 • renovatie met een gedetailleerd renovatieschema;
 • de woning of het gebouw is beschermd als monument;
 • tijdelijke ingebruikname (pop-up) van een leegstaand gebouw
Wat zijn de gevolgen van een opname

Wanneer een gebouw of woning 12 maanden in het leegstandsregister opgenomen is en je hebt geen recht op een vrijstelling dan is er een belasting verschuldigd. Deze heffing hangt af van de stad of gemeente waar het goed is gelegen.

Als je deze aanslag onterecht zou ontvangen hebben, kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van je aanslagbiljet een bezwaar indienen.

Schrapping

Als je woning of gebouw niet langer leegstaat, kan je een schrapping uit het register aanvragen. Een gebouw of woning kan worden geschrapt wanneer je 6 opeenvolgende maanden van aanwending volgens de functie kan aantonen. De schrapping vraag je aan per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs.
Na 6 maanden wordt het pand met terugwerkende kracht geschrapt.

Regelgeving

Het reglement van jouw stad of gemeente kan je hieronder terugvinden.

Contact