Premies voor handelskernversterking

De stad Tienen verleent twee premies om de handelskern te versterken:

 • aantrekkingspremie: bestemd voor handelaars en horeca-uitbaters die zich in de handelskern willen vestigen, of handelaars en horeca-uitbaters die hun handelszaak of horecazaak, gelegen op het grondgebied van Tienen, verhuizen van buiten de handelskern naar binnen de handelskern.
 • de Tiense vitrine: het stimuleren van creatieve invullingen van vitrines van leegstaande panden.

 

 

Voorwaarden

Aantrekkingspremie

De aantrekkingspremie kan toegekend worden aan een handelaar of horeca uitbater die een nieuwe vestiging van een handelszaak of horecazaak wil registreren, op voorwaarde dat:

 • deze handels- of horecazaak gelegen is in, of verhuist naar de handelskern (met uitzondering van bestaande handelsgehelen);
 • het een nieuwe handels- of horecazaak betreft in een leegstaand handelspand;
 • het geen overname van een bestaande handels- of horecazaak betreft;
 • het handelspand stedenbouwkundig vergund is, of wordt geacht stedenbouwkundig vergund te zijn en eventuele werken conform de vergunning werden/worden uitgevoerd. Met het toekennen van een aantrekkingspremie wordt geen uitspraak gedaan of goedkeuring gegeven op het vlak van milieu- of stedenbouwkundige omgevingsvergunningen en andere wettelijke verplichtingen van de vestiging.
 • er voldaan is aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen voor de uitbating van een handels- of horecazaak;
 • de handelaar of horecaondernemer geen openstaande schulden bij de stad Tienen heeft;
 • er voldaan is aan de meldingsplicht (elke ondernemer die in Tienen een nieuwe zaak of een tijdelijke pop-up store wil openen of heropenen, is verplicht om de (her)openingsdatum te melden en alle maatregelen te nemen om brand en ontploffing te voorkomen en te bestrijden);
 • er door de uitbater een aanvraag ingediend werd voor het bekomen van een horecavergunning (indien het gaat om een nieuwe horecazaak);
 • de handels- of horecazaak vrij toegankelijk is voor publiek;
 • de handelaar of horeca-ondernemer een overeenkomst heeft afgesloten die meer dan 3 jaar loopt voor het gebruik van het pand. Dit kan gaan over een handelshuurovereenkomst of een authentieke notariële aankoopakte van het pand.

Het openen van deze handels- of horecazaak mag niet tot gevolg hebben dat er een handelspand leeg komt te staan in de handelskern. Handelszaken die ontstaan door samenvoeging van twee leegstaande handelspanden in de handelskern, kunnen slechts eenmaal aanspraak maken op de premie.

De handels- horecazaak dient uitgebaat te worden met vaste openingstijden gedurende minimum vier dagen en minimaal 30 uur per week. De handelszaak dient open te zijn tijdens de jaarlijkse koopzondagen.

De premie kan slechts eenmaal per ondernemingsnummer aangevraagd en toegekend worden.

 

De Tiense Vitrine

De eigenaar kan zijn etalage laten verhuren volgens onderstaande voorwaarden:

 • de stad plaatst de etalage op de stedelijke database onder de naam 'De Tiense vitrine';
 • de stad bezorgt aan geïnteresseerde huurders de contactgegevens van de eigenaar;
 • tussen de verhuurder en de huurder wordt een overeenkomst gesloten voor de huur van de etalageruimte. De eigenaar van het pand ontvangt een vergoeding van 200 euro per maand van de huurder, voor de huur van de etalage;
 • de etalage dient per maand en per volle maand verhuurd te worden;
 • tussen de huurder van de etalage en de stad wordt een overeenkomst gesloten met betrekking tot de premie, zoals ter beschikking gesteld op de website van de stad;
 • de vitrine kan enkel ter beschikking gesteld worden voor activiteiten die gerelateerd zijn aan lokale handel en horeca. Activiteiten van en publiciteit voor handelszaken die uitgesloten worden in artikel 9 van het reglement komen evenmin in aanmerking voor ondersteuning;
 • per pand kan er tegelijkertijd maar één aanvraag voor ‘De Tiense vitrine’ ingediend worden;
 • de verhuur van de etalage kan geen aanleiding geven tot vrijstelling van de leegstandsheffing;
 • het handelspand kan verder te huur of te koop aangeboden worden tijdens de periode van ingebruikname van de etalage. De eigenaar engageert zich om de verhuur van de etalage onder het concept ‘De Tiense vitrine’ kenbaar te maken met een sticker aangeboden door de stad;
 • de eigenaar communiceert tijdig aan de stad over de beschikbaarheid van het pand zodat de databank up to date gehouden kan worden;
 • de eigenaar gaat akkoord dat een eventuele invulling van de etalage van het pand duidelijk kenbaar gemaakt wordt als een realisatie binnen het concept ‘De Tiense vitrine’. 

Met betrekking tot de invulling/aankleding van de vitrine zelf gelden volgende bepalingen:

 • er mag geen doorkijk zijn in het leegstaand pand. Er dient ten allen tijde een achterwand voorzien te worden om de etalage af te bakenen in het leegstaand pand;
 • de etalage wordt in dezelfde mate verlicht als een etalage van een ingevuld winkelpand.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit binnen de drie maanden na ondertekening van het huurcontract, of het verlijden van de authentieke notariële aankoopakte aan handelsbeleving@tienen.be

Aanvraagformulier aantrekkingspremie

Aanvraagformulier premie Tiense Vitrine

Meebrengen

 

 • Een beschrijving van het project
 • Een kopie van het geregistreerde handelshuurcontract of een kopie van de authentieke notariële aankoopakte
 • In geval van een huurovereenkomst het bewijs van storting huurwaarborg en eerste maand huur.

Bijkomend voor de Tiense vitrine:

 • een duidelijke omschrijving én schetsen of ontwerpen van de invulling/aankleding van de vitrine. 

Bedrag

Aantrekkingspremie

De aantrekkingspremie bedraagt 8.000 euro. Indien de horeca-uitbater zich vestigt op de Grote Markt of Veemarkt met als doel een horecazaak of restaurant uit te baten met minimum 35 zitplaatsen, dan wordt de toelage verhoogd naar 12.000 euro.

De aantrekkingspremie voor de verhuis van een handels- of horecazaak op grondgebied van Tienen (en gelegen buiten de handelskern) naar de handelskern bedraagt 6.000 euro. Indien de horeca-uitbater verhuist naar de Grote Markt of Veemarkt met als doel een horecazaak of restaurant uit te baten met minimum 35 zitplaatsen, dan wordt de toelage verhoogd van naar 9.000 euro.

De aanvrager wordt gedurende de eerste drie jaar van de uitbating vrijgesteld van de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen op het grondgebied van Tienen.

 

De Tiense Vitrine

De eigenaar van het pand ontvangt een vergoeding van 200 euro per maand van de huurder, voor de huur van de etalage. De stad geeft een premie van 100 euro per maand aan de huurder als tussenkomst in voormelde huur. 

Uitzonderingen

Handelaars of horeca uitbaters die eerder een premie verkregen via dit reglement en zich niet gehouden hebben aan de voorwaarden.

De aantrekkingspremie is niet combineerbaar met de premie voor ‘De Tiense vitrine’ indien het gaat over hetzelfde pand.

Om de diversiteit en de mix binnen het kernwinkelgebied te behouden komen onderstaande handelszaken niet in aanmerking voor een aantrekkingspremie:

 • kapperszaken;
 • supermarkten;
 • voedingswinkels;
 • dagbladhandelaars;
 • tweedehandszaken (met uitzondering van vintage, brocante en antiek);
 • interimkantoren en dienstenchequebureaus;
 • mutualiteiten en vakbonden;
 • import/exportzaken;
 • bazaars;
 • videotheken;
 • tattoozaken;
 • zonnecenters;
 • take-away zaken zonder consumptie ter plaatse;
 • pop-ups.

Volgende handelszaken worden uitgesloten voor een aantrekkingspremie omwille van het risico op overlast en de impact op de openbare orde:

 • fuif- en feestzalen;
 • gok- en speelzalen;
 • wedkantoren;
 • seks- of nachtclubs, erotische diensten;
 • nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels), club-vzw’s, shishabars, CBD-shops, dampshops;
 • faillissement- en stockverkoop.

Volgende handelszaken worden uitgesloten omdat ze geen extra tewerkstelling creëren:

 • automatenshops;
 • handelszaken waarbij de commerciële ruimte enkel aangewend wordt om goederen en diensten te etaleren.

Volgende handelszaken worden uitgesloten van een aantrekkingspremie omdat de toegang tot de beroepsgroep gereglementeerd is en een bijkomende financiële stimulans bijgevolg niet vereist is:

 • vrije beroepen;
 • financiële instellingen.

Regelgeving

Stedelijk reglement voor kernversterkende maatregelen voor de handelskern 

Contact

Contactpersoon

  • Bruno Pieraerts