Aangifteplicht

Voor sommige belastingreglementen geldt een aangifteplicht. Indien de belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet hij zelf het initiatief nemen om dit formulier te bekomen. 

Volgende belastingen vallen onder de aangifteplicht:

  • belasting op de drijfkracht;
  • belasting op de brandstofdistributieapparaten;
  • belasting op de bank- en financiële instellingen;
  • belasting op de nachtwinkels;
  • belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame;
  • belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van drukwerken met handelskarakter;
  • belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein voor doeleinden van commercieel belang door middel van terrassen, automaten, verkoopskramen en andere constructies die voor handelsdoeleinden worden uitgebaat;
  • belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen op het grondgebied van Tienen;
  • belasting op de onbebouwde bouwgronden;
  • belasting op tweede verblijven.

Procedure

De aangiften kunnen schriftelijk ingediend worden.

Contact