Erfgoedpremie

Het doel van de erfgoedpremie is om waardevol bouwkundig erfgoed te vrijwaren en te versterken. Met deze premie wil de stad Tienen ondersteuning bieden bij bepaalde werken aan bouwkundig erfgoed die vanwege de voorschriften in de stedenbouwkundige verordening erfgoed een financiële meerkost kunnen betekenen voor de bouwheer.

De toelage kan toegekend worden aan de bouwheer (natuurlijke persoon/vereniging/organisatie/...) die erfgoedversterkende werken uitvoert aan het waardevol bouwkundig erfgoed op Tiens grondgebied en er ook de kosten van draagt.

De erfgoedpremie kan aangevraagd worden vanaf woensdag 1 mei '24

Voorwaarden

De gemeente kan een toelage toekennen voor erfgoedversterkende werken aan waardevol bouwkundig erfgoed.

Dit toelagereglement is van toepassing op alle gebouwen en constructies die behoren tot het 'waardevol bouwkundig erfgoed' op grondgebied van de gemeente Tienen.

Het 'waardevol bouwkundig erfgoed' bestaat uit de gebouwen, constructies en structuren die opgenomen zijn in de volgende lijsten van waardevol bouwkundig erfgoed:

 • gebouwen, constructies en structuren op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (Vlaamse Overheid): meest recente vaststelling;
 • gebouwen, constructies en structuren die zijn opgenomen in de lijst van lokaal waardevol erfgoed die als waardevol bouwkundig erfgoed werden erkend door de gemeenteraad en die werden gevoegd als bijlage bij de erfgoedverordening.

Dit toelagereglement is niet van toepassing op gebouwen, constructies en structuren die beschermd werden als monument, stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Procedure

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag ondergaat volgende procedure:

 1. Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de bevoegde erfgoeddienst, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
 2. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek (laten) afleggen.
 3. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of de motivatie van uitzonderlijk erfgoedwaarde aanvaard kan worden en vraagt hierbij advies aan de bevoegde erfgoeddienst.
 4. De aanvraag wordt slechts goedgekeurd onder voorbehoud van voldoende budget dat werd goedgekeurd in de begroting van de gemeente.
 5. De aanvragen worden behandeld in de volgorde van indiening op jaarbasis.

Uitbetaling van de aanvraag

 1. De uitbetaling van de toelage dient te worden aangevraagd binnen een termijn van 6 maanden na uitvoering van de werken op de website van de stad Tienen.
 2. Wanneer je zelf geen online aanvraag kan doen, maak je een afspraak met de erfgoeddienst van de stad.
 3. De uitbetalingsaanvraag bevat volgende stukken:
  1. Gedetailleerde facturen die maximaal 5 jaar oud zijn op het moment dat je de aanvraag doet met de vermelding of het gaat over facturen van aannemers of facturen van aankoop van materiaal door aanvrager zelf. Daarmee bewijs je dat je kosten maakte. Bij globale facturen moet je ook de offerte toevoegen.
  2. Minimaal 1 of meerdere foto’s van de uitgevoerde werken.
  3. Indien nodig kan het college van burgemeester en schepenen bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek (laten) afleggen.
 1. De toelage wordt uitbetaald na controle van de uitbetalingsaanvraag en de ingediende verantwoordingstukken.
 2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager opgegeven post-of bankrekeningnummer.

Bedrag

De gemeentelijke erfgoedtoelage bedraagt 20 % van de aanvaarde kosten (excl. BTW) voor de in artikel 3 en 5 voorziene werken met een maximaal van 4.000 euro.

Voor werken aan uitzonderlijk erfgoed kan het college van burgemeester en schepenen een hogere toelage toekennen tot 30 % van de aanvaarde kosten (excl. BTW) voor de in artikel 3 en 5 voorziene werken met een maximaal van 6.000 euro.

Regelgeving

 1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Contact