Openbaarheid van bestuur

Wettelijk heeft iedere burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken en er een afschrift van te vragen. De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Procedure

Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren t.a.v. de algemeen directeur, Grote Markt 27 in 3300 Tienen of via het elektronisch invulformulier. Hierbij dienst het postadres van de aanvrager vermeld te worden.

De stad antwoordt binnen een periode van 20 dagen of de bestuursdocumenten ter beschikking gesteld worden. Deze termijn kan tot 40 dagen verlengd worden mits motivering.

Tegen de beslissing van de stad kan je een beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de administratie Kanselarij en Voorlichting van het departement Coördinatie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. Je beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat deze beslissing werd verstuurd. Hierbij dien je een afschrift van je oorspronkelijk openbaarheidsverzoek en de eventuele weigeringsbeslissing mee te sturen. 

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

De vraag kan afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is;
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd.

Wanneer je openbaarheidsverzoek (al dan niet gedeeltelijk) wordt ingewilligd, betekent dit niet dat je toestemming hebt om deze informatie te gaan hergebruiken.

Regelgeving

  • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad 1 juli 2004).
  • Decreet Lokaal bestuur 22 december 2017 (Belgisch Staatsblad 15 februari 2018).
Online aanvragen

Contact