Openbaarheid van bestuur

Wettelijk heeft iedere burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken en er een afschrift van te vragen. De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Voorwaarden

Een aanvraag tot inzage kan schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. Je kan ook van onderstaand elektronische invulformulier gebruikmaken.

Procedure

Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren t.a.v. de stadssecretaris, Grote Markt 27 in 3300 Tienen of via het elektronisch invulformulier.

De stad antwoordt binnen een periode van 15 dagen of de bestuursdocumenten ter beschikking gesteld kunnen worden. Deze termijn kan met 15 dagen verlengd worden.

Tegen de beslissing van de stad kan je een beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de administratie Kanselarij en Voorlichting van het departement Coördinatie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. Je beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat deze beslissing werd verstuurd. 

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

De vraag kan afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is;
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd.

Regelgeving

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad 1 juli 2004).

Online aanvragen

Contact