Machtiging standplaatstaxi

Om de taxistandplaatsen op de openbare weg of op een publiek toegankelijke privéparking ( zonder slagbomen) te mogen gebruiken, moet je een aanvraag indienen. De machtiging standplaatstaxi is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze geldt voor het gebruik van alle taxistandplaatsen in de stad.

De machtiging dient aangevraagd per voertuig waarvoor je een machtiging wenst.

Deze machtiging is maximum een periode van 5 jaar geldig.

De duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning. Wanneer de taxivergunning stopt of beëindigd wordt, geldt dit automatisch ook voor de machtiging verbonden aan die vergunning.

Voorwaarden

Om een machtiging voor standplaatstaxi te verkrijgen, moet je beschikken over een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (nieuwe vergunning vanaf 01/01/2020).

De machtiging wordt slechts afgegeven als de aanvrager hetzij al een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer heeft, hetzij deze vergunning samen met de machtigingsaanvraag aanvraagt.

De bestuurder, die in het bezit is van een machtiging standplaatstaxi is verplicht om een tarievenkaart en een taxilicht te gebruiken, zodra hij op de standplaatsen gaat staan.

Procedure

Je dient een aanvraag bij voorkeur digitaal in via Centaurus2020.

Je kan ook een aanvraag indienen met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier dient per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs, bezorgd te worden aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

De machtiging moet binnen de 3 maanden na het toekennen er van opgehaald zijn. Na die termijn vervalt de machtiging.

De machtiging wordt binnen een termijn van 45 dagen verleend nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Bedrag

De aanvraag voor de machtiging standplaats is kosteloos.

Uitgereikte machtigingen leiden tot een ondeelbare jaarlijkse gemeenteretributie van 250 euro per vergund voertuig.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De machtiginghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar onafhankelijk van het moment waarop de machtiging werd afgegeven.

De vermindering van het aantal voertuigen of het niet langer gebruik maken van de taxistandplaatsen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.

Contact