Verplicht kotlabel – uitbatingsvergunning studentenhuisvesting

Elke particulier/ondernemer die een studentenhuisvesting wil uitbaten, moet alvorens tot de uitbating over te gaan, beschikken over een uitbatingsvergunning 'verplicht kotlabel'.
Ook wanneer je een bestaande studentenhuisvesting overneemt of je elders in de stad een pand gebruikt om studenten te huisvesten, moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Opgelet: de studentenhuisvesting mag niet in gebruik worden genomen alvorens het verplichte kotlabel werd afgeleverd.

Voorwaarden

De exploitant dient, om een uitbatingsvergunning te bekomen, aan 3 voorwaarden te voldoen:

  • beschikken over een bewijs dat het aantal woongelegenheden vergund is of vergund wordt geacht conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009
  • beschikken over een positief brandweerattest
  • beschikken over een conformiteitsattest als vermeld in artikel 3.6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Procedure

De exploitant van een nieuwe of bestaande studentenhuisvesting dient een digitale aanvraag in voor het bekomen van de uitbatingsvergunning. Zodra de aanvraag volledig is verklaard, stelt de dienst integrale veiligheid en vergunningen de burgemeester hiervan via mail in kennis. De burgemeester geeft de betrokken gemeentelijke diensten en de brandweer opdracht voor het uitvoeren van de controles of het inwinnen van de informatie.

Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de exploitant verwittigd en kan een verdere afhandeling van de aanvraag pas geschieden nadat de aanvraag is vervolledigd.

Binnen een ordetermijn van 2 maanden na de volledig verklaring te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag en mits werd voldaan aan de vereiste voorwaarden, neemt de burgemeester een beslissing over de aanvraag.

Bij toekenning van de vergunning wordt een kotlabel overhandigd. Dit kotlabel moet zichtbaar aangebracht worden aan de voorgevel van het gebouw waarin de studenthuisvesting is gelegen.

Meebrengen

De aanvraag voor het bekomen van een vergunning kan enkel worden ingediend mits gebruik te maken van het digitaal invulformulier. Elke aanvraag dient minimaal volgende gegevens en documenten te bevatten:

  • Identificatiegegevens  van de verhuurder (eigenaar, rechtspersoon, houder van het zakelijk recht)
  • Kopie identiteitskaart (zowel voor- als achterzijde)
  • Identificatiegegevens van het gebouw

Indien reeds voorhanden:

  • Bewijs dat het aantal woongelegenheden is vergund of wordt vergund geacht conform de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009
  • Positief brandweerattest
  • Kopie conformiteitsattest als vermeld in artikel 3.6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Indien u deze documenten nog niet ter beschikking heeft, zullen, op basis van deze aanvraag, de bevoegde diensten met u contact opnemen om de nodige adviezen/attesten in orde te brengen. Er kan geen kotlabel worden afgeleverd zonder dat de 3 bovenvermelde documenten bewijzen dat aan de voorwaarden werd voldaan.

Bedrag

Het aanvragen van de uitbatingsvergunning 'verplicht kotlabel' is kosteloos.

Regelgeving

Contact