Leefloon: recht op maatschappelijke integratie

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. 

Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je - onder bepaalde voorwaarden - van het OCMW een
leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum.

Voorwaarden

Nationaliteit

Je bent:

 • ofwel Belg;
 • ofwel staatloos;
 • ofwel erkend vluchteling;
 • ofwel onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover je onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers);
 • ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

Leeftijd

Je bent:

 • minstens 18 jaar oud, of;
 • jonger dan 18 jaar oud en
  • ontvoogd door huwelijk;
  • zwanger;
  • hebt kinderen ten laste.

Verblijfplaats

Je verblijft in Tienen. Je verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

Je hebt onvoldoende inkomsten en bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de personen met wie je samenwoont.

Werkbereidheid

Je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen

 • Je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien dit mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, enz.).
 • Het OCMW kan eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, kinderen, echtgenoot, ex-echtgenoot, adoptant of geadopteerde.

Procedure

Je maakt een afspraak voor een persoonlijk onderhoud met een maatschappelijk werker.

Indien het moeilijk is om je te verplaatsen, kan je een huisbezoek aanvragen.

 

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Bewijzen van alle inkomsten en uitgaven (maandelijkse vaste kosten en afbetalingen) van jou en van de personen waarmee je samenwoont

Bedrag

Het maandbedrag van het leefloon is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort.

Sedert de welvaartsaanpassing van september 2017 gelden volgende maandbedragen:

 • samenwonend (bv.met partner, ouders): 578,27 euro;
 • alleenstaand: 867,40 euro;
 • samenwonend met een gezin ten laste (als gezinshoofd): 1.156,53 euro.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contact