Vestigingsvergunning privéclub, bars en rendez-voushuizen

Voor privéclubs, bars en rendez-voushuizen die zich willen vestigen op het grondgebied van de stad Tienen is naast een horecavergunning en een omgevingsvergunning eveneens een vestigingsvergunning verplicht. Deze vestigingsvergunning moet voorgelegd worden bij de indiening van de aanvraag tot horecavergunning en dient dus eerst aangevraagd te worden.

Privéclub

Elke inrichting of gelegenheid waar de mogelijkheid wordt geboden om dranken te gebruiken en waarvan de toegang afhankelijk is gesteld van het vervullen van zekere formaliteiten en voorbehouden is voor zekere personen.

Bar

Elke inrichting waar personen, direct of indirect, de handel van de exploitant bevorderen, hetzij door gewoonlijk met de klanten te verbruiken, hetzij door het verbruik op eender welke andere manier te stimuleren dan door gewoon de klanten te bedienen, te zingen of te dansen. Dit kan vastgesteld worden doordat die huizen of inrichtingen ofwel hun aard door uiterlijke kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en uit bepaalde vaststellingen en onderzoeken, uitgevoerd door de politiediensten, blijkt dat zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen.

Rendez-voushuis

Een gebouw met één of meerdere plaatsen (kamer, appartement, salon enz.) die al dan niet tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld voor een intieme ontmoeting tussen personen, zonder dat het de bedoeling is om er, zoals in een erkend hotel, pension, logementshuis of gelijkaardige inrichting te overnachten. Dit kan vastgesteld worden doordat die huizen of inrichtingen ofwel hun aard door uiterlijke kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en uit bepaalde vaststellingen en onderzoeken, uitgevoerd door de politiediensten, blijkt dat zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen.

Procedure

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld.

De burgemeester kan de vergunning voor de vestiging van een privéclub, bar of rendez-voushuis weigeren op grond van de:

Ruimtelijke ligging van de inrichting

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privé-club, bar of rendez-vous gegeven indien de vestigingseenheid:

 • gelegen is op minder dan 500m van een bestaande privé-club, bar of rendez-voushuis. Deze afstand wordt in rechte lijn gemeten vanaf het midden van de toegangsdeur van de vestigingen;
 • gelegen is op minder dan 500m van een schoolgebouw of openbare drankgelegenheid. Deze afstand wordt in rechte lijn gemeten vanaf het midden van de toegangsdeur van de vestigingen;
 • gelegen is op minder dan 500m van een gebouw waar religieuze vieringen doorgaan, een jeugdlokaal, een jeugdsportlokaal- en/of -terrein, een openbaar plein of een park;
 • in meergezinswoningen of in appartementen;
 • er geen parkeermogelijkheden zijn in de onmiddellijk omgeving van de vestiging.

Handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust

Hiervoor baseert de burgemeester zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze inrichting en de eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

De door de burgemeester verleende vestigingsvergunning is lokatiegebonden en geldt enkel voor de desbetreffende privé-club, bar of rendez-voushuis. Indien de uitbater meerdere privé-clubs, bars of rendezvoushuizen wil vestigen, zal voor elke nieuwe vestiging een schriftelijke aanvraag moeten worden ingediend.

Verval vestigingsvergunning

De vestigingsvergunning vervalt automatisch:

 • bij wijziging van de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon is, wordt de wijziging van de bestuurder(s)/zaakvoerder(s), alsook de verkoop van de aandelen van de rechtspersoon als een wijziging van de uitbater beschouwd;
 • op het moment dat de privé-club, bar of rendez-voushuis voor een periode langer dan zes maanden onafgebroken niet wordt uitgebaat;
 • in geval van faillissement;
 • in geval van gerechtelijke verzegeling;
 • wanneer de inrichting een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de bedrijfsactiviteit die wordt uitgevoerd geen privé-club/bar/rendez-voushuis meer is;
 • wanneer er één maand na het aangetekend verzenden van de vestigingsvergunning geen uitbatingsvergunning werd aangevraagd.

Meebrengen

Je hebt de volgende documenten nodig om een digitale aanvraag te kunnen indienen:

 • kopie identiteitskaart (recto verso) van de verantwoordelijke uitbater(s);
 • ondernemingsnummer en BTW-nummer;
 • omgevingsvergunning (via omgevingsloket of dienst ruimtelijke ordening);
 • bewijs dat de aanvrager kan beschikken over de aangevraagde vestigingsplaats (bv. een eigendomsakte of een huurcontract – eventueel onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vestigingstoelating);
 • voor niet-EU-onderdanen: kopie van de beroepskaart.

Bedrag

De bedragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning, afgeleverd door de stadsdiensten van de stad Tienen (nodig voor de aanvraag vestigingsvergunning) zijn opgenomen in volgend belastingreglement.

Regelgeving

- Politiereglement betreffende horecazaken en horecavergunning
- Belasting op nachtwinkels, shisha-bars, CBD-shops, privéclubs, bars, rendez-voushuizen, wedkantoren, private bureaus voor telecommunicatie, clubhuizen van motorclubs en uitbatingen door club-vzw's 

Online aanvragen

Contact