Vestigingsvergunning privéclub, bar en rendez-voushuis - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Aan de hand van dit aanvraagformulier, kan je een vestigingsvergunning aanvragen voor privéclubs, bars en rendez-voushuizen die zich willen vestigen op het grondgebied van de stad Tienen. Deze vestigingsvergunning is nodig om een horecavergunning te kunnen aanvragen. 

Gegevens van de onderneming

Vul de gegevens van de onderneming in

Adresgegevens 1
Aard van de zaak *
Wat is de functie van het pand? *

Gegevens van de aanvrager/zaakvoerder

Vul de gegevens van de aanvrager/zaakvoerder in. Voeg bij meerdere verantwoordelijke uitbaters de gegevens toe in bijlage.

Adresgegevens 4
Geboortedatum *
Bent u gedomicilieerd in Tienen? *
Als aanvrager bent u *

Vul de gegevens van de rechtspersoon in, indien van toepassing.

Rechtsvorm

Verplichte bij te voegen bewijsstukken

  1. Kopie identiteitskaart (recto verso) van de verantwoordelijke uitbater(s)
  2. Omgevingsvergunning (via omgevingsloket of dienst ruimtelijke ordening)
  3. Bewijs dat de aanvrager kan beschikken over de aangevraagde vestigingsplaats (bvb. een eigendomsakte of een huurcontract, eventueel onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vestigingstoelage)
  4. Voor niet-EU-onderdanen: kopie van de beroepskaart

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.