Vergunning horeca

Elke nieuwe ondernemer of starter die een tijdelijke of permanente horecazaak wil uitbaten in Tienen moet alvorens de zaak te openen een horecavergunning of voorlopig attest bekomen. Een horecavergunning heb je nodig als je sterke en/of gegiste dranken en/of eten serveert dat ook ter plaatse wordt geconsumeerd. Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Opgelet: je horecazaak mag niet openen alvorens de horecavergunning werd afgeleverd. In geval van een nieuwe horecazaak dient de digitale aanvraag minstens 60 kalenderdagen voor de opening te worden overgemaakt.

Een vergunning voor inname van het openbaar domein (terras) dient apart aangevraagd worden via het online aanvraagformulier op de website van de stad Tienen. Ook voor het plaatsen van een kansspelautomaat dien je apart een vergunning aan te vragen bij de kansspelcommissie. Deze zit dus niet vervat in de horecavergunning.

Opgelet! De horecavergunning en het voorlopig attest stellen de uitbater niet vrij van de plicht tot het bekomen van andere toelatingen en/of vergunningen die in andere gemeentelijke of hogere wetgeving worden opgelegd, zoals doch niet beperkt tot het bekomen van een omgevingsvergunning, noch van andere wettelijke verplichtingen die hem in andere gemeentelijke of hogere wetgeving worden opgelegd.

De occasionele en reizende drankgelegenheden vallen niet onder het politiereglement betreffende horecazaken en horecavergunning, evenmin de horeca uitbatingen tijdens evenementen en take-away zaken waarbij consumptie ter plaatse niet mogelijk is of niet aangeboden wordt. 

Procedure

De exploitant van een nieuwe of bestaande horecazaak dient een digitale aanvraag in voor het bekomen van een horecavergunning. Zodra de aanvraag volledig is verklaard, stelt de dienst integrale veiligheid de burgemeester hiervan via mail in kennis. De burgemeester geeft de betrokken gemeentelijke diensten, politie en brandweer opdracht voor het uitvoeren van de nodige controles of inwinnen van de nodige informatie. Deze diensten contacteren op hun beurt de exploitant voor het uitvoeren van de controles of het inwinnen van de informatie.

Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de exploitant hiervan verwittigd en kan een verdere afhandeling van de aanvraag pas geschieden nadat de aanvraag is vervolledigd.

Een aanvraag wordt geacht volledig te zijn indien de exploitant binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag, niet in kennis werd gesteld van het onvolledig zijn.

Uiterlijk 31 kalenderdagen na de volledig verklaring of na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag waarbinnen de exploitant in kennis diende gesteld te worden van de onvolledigheid van de aanvraag, wordt door de stadsadministratie en de politie een advies overgemaakt aan de burgemeester.

Meebrengen

De aanvraag voor het bekomen van een vergunning kan enkel worden ingediend mits gebruik te maken van het digitaal invulformulier. Elke aanvraag dient minimaal volgende gegevens en documenten te bevatten:

  • ondernemingsnummer;
  • uittreksel uit het strafregister (model 596.1) max. 30 dagen oud;
  • bewijs waaruit blijkt dat een verzekeringspolis voor brand en aanverwante gevaren en burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing werd afgesloten;
  • moraliteitsattest(en);
  • (desgevallend) alle keuringen, verslagen, attesten van de technische installaties cfr. Reglement brandveiligheid in horecazaken;
  • (desgevallend) het attest van rookafzuiging- of verluchtingssysteem;
  • kopie van de handelshuurovereenkomst indien de exploitant geen eigenaar is;
  • verklaring of er gegiste dranken, sterke dranken of beiden zullen geserveerd worden.

De aanvraag van privéclubs, bars en rendez-voushuizen dient bijkomend een kopie van de vestigingsvergunning te bevatten.

Bedrag

Het aanvragen van een horecavergunning is kosteloos. Er kunnen aanpassingswerken, keuringen of andere bijkomende vergunningen nodig zijn waaraan mogelijk kosten verbonden zijn.

Regelgeving

Politiereglement betreffende horecazaken en horecavergunning.

Online aanvragen

Contact