Vergunning horeca-inrichting

Wanneer je een horecazaak wil openen of overnemen, moet je een drankvergunning aanvragen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het schenken van gegiste dranken en sterke dranken. In Tienen maakt de aanvraag van een drankvergunning deel uit van een algemene horecavergunning.

Voorwaarden

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe eigenaar) of meegenomen worden (naar een andere locatie). De reden hiervoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijk van de betrokken persoon) en een advies van de brandweer (afhankelijk van het pand). Dit houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

De voorwaarden om een moraliteitsattest te bekomen, is dat de persoon in kwestie geen veroordeling heeft opgelopen voor één van de uitsluitingsgronden. Deze staan vermeld in artikel 1 van het KB van 3 april 1953 (gegiste dranken) en artikel 11 van de wet van 28.12.1983 (sterke dranken). Deze verschillen slechts minimaal. Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister en wordt afgegeven door de gemeente waar de persoon in kwestie woont.

Procedure

De aanvraag gebeurt aan de hand van het pdf-aanvraagformulier en dient minimum 1 maand voor de (her)openingsdatum van de zaak ingediend te worden.

De aanvrager vraagt via de burgemeester een controlebezoek van de brandweer aan, waarna de brandweer na afspraak ter plaatse komt en controleert of de inrichting beantwoordt aan de voorschriften van het gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid. De bepalingen vervat in afdeling 7 – brandveiligheid in de horecazaken van het gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid - moeten nageleefd worden. De brandweer stelt hierna een verslag op en besluit of de inrichting voldoet aan de voorschriften terzake en geschikt is voor exploitatie.

Na afgifte op de dienst lokale economie van de vereiste documenten die vermeld staan in het aanvraagformulier, wordt het dossier voor advies overgemaakt aan de politie voor het afleveren van een moraliteits- en hygiëneattest.

Een moraliteitsattest bevestigt dat de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, of de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting.

Het hygiëneattest dient conform te zijn met  art. 5 t.e.m. 7 van het KB van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953.

Wanneer de drie adviezen positief zijn, levert de burgemeester een exploitatie- en een drankvergunning af. Slechts na de aflevering van de drank- en exploitatievergunning mag de horecazaak open gaan.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Gegevens van de andere verantwoordelijke uitbaters (naam en adres)
  • Kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater(s)
  • Uittreksel uit de Kruispuntbank voor ondernemingen
  • Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
  • Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien van toepassing)
  • Een moraliteitsattest

Bedrag

Gratis.

Contact