Ambulante activiteit

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten heb je een toestemming nodig. Je kan je aanvraag online indienen.

We onderscheiden drie soorten van ambulante activiteiten:

 • Op openbaar domein (buiten de openbare markten)
 • Op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings: Bij uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien die grenst aan de openbare weg of geplaatst wordt op een commerciële parking. Ook als er op dit adres geen verstingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen) is er een toelating nodig.
 • Op rontrekkende wijze: Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject (al dan niet vooraf bepaald), waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk verdergezet wordt.

Voorwaarden

Om een toelating te krijgen voor het uitoefenen van ambulante activiteit moet je beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Procedure

Je dient bij voorkeur digitaal de aanvraag in aan de hand van het aanvraagformulier.

Of je kan de aanvraag indienen per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • een kopie van een machtiging als werkgever (leurkaart)
 • een kopie van jouw e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • indien het privaat domein eigendom is van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), de uitbater(s) of de huurder(s) van de private eigendommen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Bedrag

De kostprijs voor de activiteit  is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement, indien van toepassing.

Regelgeving

Online aanvragen

Contact