Ambulante activiteit

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten heb je de toestemming nodig van de gemeente waar je deze activiteit wil gaan uitoefenen. Voor de stad Tienen kan je hier je aanvraag online indienen.

De organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten kunnen we onderscheiden in 3 soorten activiteiten:

 • Op openbaar domein
 • Op private plaatsen grenzend aan de openbare weg en op commerciële parkings: bij uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien die grenst aan de openbare weg of geplaatst wordt op een commerciële parking. Ook als er op dit adres geen verstingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen) is er een toelating nodig.
 • Op rondtrekkende wijze: bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject (al dan niet vooraf bepaald), waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk verdergezet wordt.

Procedure

Je dient bij voorkeur digitaal de aanvraag in aan de hand van het aanvraagformulier.

Of je kan de aanvraag indienen per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • een kopie van jouw e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • indien het privaat domein eigendom is van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), de uitbater(s) of de huurder(s) van de private eigendommen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Bedrag

De aanvraag tot het uitoefenen van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten is gratis.

De kostprijs voor het uitoefenen van de activiteit is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement, indien van toepassing.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.

Online aanvragen

Contact