Mantelzorgpremie

MantelzorgDe zorg door familie, kennissen en vrijwilligers is absoluut noodzakelijk om te kunnen blijven ingaan op de toenemende vraag om ondersteuning van voornamelijk zorgbehoevende senioren in de thuissituatie. Dankzij de mantelzorg kunnen senioren langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. De gemeentelijke mantelzorgpremie is dan ook een vorm van waarderingsvergoeding voor de inzet van de mantelzorgers.

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende persoon moet minimum 65 jaar zijn.
 • De zorgbehoevende persoon mag over een inkomen beschikken van maximum 1,5 maal het bedrag van het leefloon, en mag ook niet meer dan één woning in volle eigendom hebben.
 • De zorgbehoevende persoon moet minstens één jaar voorafgaand aan de datum van zijn aanvraag, ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Tienen en er effectief wonen.
 • De zorgbehoevende verblijft in zijn thuismilieu.
 • De persoon moet zorgbehoevend zijn en dit wordt aangetoond door:
  • een attest met een mindervaliditeitsscore van minstens 12 punten beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidscriteria van de POD Sociale zaken;
  • een recent uitgevoerde BEL-score door de sociale dienst van het OCMW, met een score van minimaal 25 en maximaal 34 punten;
  • de zorgbehoevende persoon die de leeftijd van 90 jaar heeft bereikt, moet geen bewijs van zorgbehoevendheid leveren.
 • De gemeentelijke mantelzorgpremie kan niet gecombineerd worden met:
  • een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse zorgverzekering;
  • een persoonlijk assistentiebudget (PAB);
  • een vergoeding als pleeggezin.
 • De zorgbehoevende persoon moet over minstens 1 geregistreerde mantelzorger beschikken.

Procedure

De aanvraag voor de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt ingediend door de zorgbehoevende of in naam van de zorgbehoevende bij de sociale dienst van het OCMW. Een medewerker van Loket 65+ brengt nadien een huisbezoek aan de zorgbehoevende voor de behandeling van de aanvraag en de samenstelling van het dossier. De aanvrager moet het bewijs leveren dat aan de gestelde toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Het OCMW neemt binnen één maand na de indiening van de aanvraag een gemotiveerde beslissing en deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de zorgbehoevende. Bij weigering van toekenning kan de zorgbehoevende binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van Leuven.

De aanvrager moet elke wijziging in verband met de gestelde voorwaarden binnen één maand aan het OCMW meedelen.

Meebrengen

 • Recente inkomstenbewijzen (aanslagbiljet personenbelasting - kadastraal inkomen, pensioen, hulp aan bejaarden, enz.).
 • Eventueel attest POD Sociale zaken.

Bedrag

Vanaf 1 maart 2020 bedraagt de gemeentelijke mantelzorgpremie 5 euro per maand (60 euro per jaar) per zorgbehoevende persoon en wordt jaarlijks uiterlijk op 31 december uitbetaald aan de zorgbehoevende.

Regelgeving

 • Reglement inzake de toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 10 maart 2010.
 • Een verhoging van het bedrag van de mantelzorgpremie werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 11 april 2012.
 • Een verhoging van het bedrag van de mantelzorgpremie werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 14 januari 2016.
 • Een verlaging van het bedrag van de mantelzorgpremie werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 30 januari 2020.

Contact