Vergunning inname openbaar domein commerciële doeleinden

Voor terrassen en automaten op het openbaar domein die gebruikt worden voor doeleinden van commercieel belang, dien je vooraf een vergunning aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

 

Procedure

De aanvraag van de vergunning gebeurt via de digitale webapplicatie Spotbooking. Bij elke aanvraag dient er een inplantingsplan gevoegd te worden. 

Voor de horecazaken behorend tot zone 1A en zone 1B wordt een terrasinplantingsplan ter beschikking gesteld door de stad. 

Zodra de aanvraag volledig is verklaard, vraagt de dienst integrale veiligheid en vergunningen advies aan de betrokken diensten, politie en brandweer.

Is de aanvraag onvolledig, dan wordt de aanvrager hiervan verwittigd en kan een verdere afhandeling van de aanvraag pas gebeuren nadat de aanvraag vervolledigd is.

De aanvraag wordt door de dienst integrale veiligheid en vergunningen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op basis van het verleende advies door de politie, de brandweer en de betrokken gemeentelijke diensten de vergunning verlenen of weigeren of aan de vergunning voorwaarden verbinden. Het integrale advies van de diensten, wordt samen met de beslissing van het schepencollege ter kennis gebracht van de aanvrager. Indien er voorwaarden aan de vergunning verbonden worden, dient de aanvrager van de vergunning deze strikt na te leven.

Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op dinsdagavond, wordt de vergunning zo snel mogelijk door een medewerker toegekend en wordt er een betaaluitnodiging verzonden vanuit Spotbooking. Je dient het gevraagde bedrag ten laatste 24 uur voor de startdatum van de vergunning te betalen.

Ontvangt Spotbooking het gevraagde bedrag niet op tijd, dan annuleert/weigert het systeem automatisch de aanvraag.

Meebrengen

 1. Eén of meerdere foto’s van de plaatsgesteldheid
 2. Een inplantingsplan (dient het volgende te bevatten). Voor de horecazaken behorend tot zone 1A en zone 1B wordt een terrasinplantingsplan ter beschikking gesteld door de stad.
  • Alle afmetingen van de gewenste inname (lengte x breedte) en de juiste inplanting ervan, rekening houdend met de voorschriften in dit reglement;
  • Een schriftelijke toelating indien de gewenste zone of uitbreiding ervan zich bevindt vóór het pand van een andere eigenaar en/of huurder. Dit akkoord kan voorwaarden vermelden (bijvoorbeeld periode van de dag, in te nemen oppervlakte, duurtijd van de toestemming), maar mag geen huurprijs of een gelijkaardige vergoeding omvatten.

Bedrag

Terassen

Zone 1A

 • Jaarterras: 2 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)
 • Zomerterras: 3 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Zone 1B

 • Jaarterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand) 

Zone 2

 • Zomerterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Automaten

 • Zone 1A: 2 euro per begonnen m², per begonnen maand
 • Zone 1B: 1,5 euro per begonnen m², per begonnen maand
 • Zone 2: 1,5 euro per begonnen m², per begonnen maand

Uitzonderingen

Dit reglement is niet van toepassing op verkoopkramen die een vaste standplaats hebben op openbare markten, kermissen of ambulante handel.

Regelgeving

Contact