Inname openbaar domein commerciële doeleinden

Elke inname van het openbaar domein op het grondgebied Tienen voor doeleinden van commercieel belang door middel van terrassen, automaten, verkoopkramen, reclameborden en andere voorwerpen die voor handelsdoeleinden worden uitgebaat, is onderworpen aan de voorafgaandelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Aan de hand van het onderstaand aanvraagformulier kan u een vergunning aanvragen. Bij elke aanvraag dient er minimum één foto van de plaatsgesteldheid en een inplantingsplan toegevoegd te worden. 

Voor de horecazaken behorend tot zone 1A en zone 1B wordt een terrasinplantingsplan ter beschikking gesteld door de stad. 

Dit aanvraagformulier en reglement zijn niet van toepassing op verkoopkramen die een vaste standplaats hebben op openbare markten, kermissen of ambulante handel.

Voorwaarden

 

Procedure

Zodra de aanvraag volledig is verklaard, vraagt de dienst integrale veiligheid en vergunningen advies aan de betrokken gemeentelijke diensten, politie en brandweer. Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de exploitant hiervan verwittigd en kan een verdere afhandeling van de aanvraag pas geschieden nadat de aanvraag is vervolledigd. Een aanvraag wordt geacht volledig te zijn indien de exploitant binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag niet in kennis werd gesteld van het onvolledig zijn.

Uiterlijk 31 kalenderdagen na de volledig verklaring of na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag waarbinnen de exploitant in kennis diende gesteld te worden van de onvolledigheid van de aanvraag, wordt door de dienst integrale veiligheid en vergunningen de aanvraag met de afgeleverde adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op basis van het verleende advies door de politie, de brandweer en de betrokken gemeentelijke diensten de vergunning verlenen, de vergunning weigeren of aan de vergunning voorwaarden verbinden. Het integrale advies van de diensten, wordt samen met de beslissing van het schepencollege ter kennis gebracht van de aanvrager. Indien er voorwaarden aan de vergunning verbonden worden, dient de aanvrager van de vergunning deze strikt na te leven.

Meebrengen

 1. Eén of meerdere foto’s van de plaatsgesteldheid
 2. Een inplantingsplan (dient het volgende te bevatten). Voor de horecazaken behorend tot zone 1A en zone 1B wordt een terrasinplantingsplan ter beschikking gesteld door de stad.
  • Breedte van de gevel of perceel;
  • Breedte van het trottoir of het gedeelte van de straat dat als zodanig moet worden beschouwd;
  • Alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum 2 meter rond de gevraagde oppervlakte. Onder hindernissen wordt verstaan: alle vaste elementen in de zin van boordstenen, parkeermeters, trottoirkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden en andere;
  • Alle afmetingen van de constructie en de juiste inplanting ervan, rekening houdend met de voorschriften in dit reglement;
  • Aanduiding van alle voorwerpen die geplaatst zullen worden binnen de gevraagde oppervlakte en hun afmetingen met in een aparte bijlage een uitvoerige beschrijving van de te plaatsen materialen (afbakeningen, windschermen, parasols, groen, meubilair, verlichting, verwarmingselementen en andere losse elementen...) en de erbij horende attesten.
  • Een schriftelijke toelating indien de gewenste uitbreiding zich bevindt vóór het pand van een andere eigenaar en/of huurder. Dit akkoord kan voorwaarden vermelden (bijvoorbeeld periode van de dag, in te nemen oppervlakte, duurtijd van de toestemming), maar mag geen huurprijs of een gelijkaardige vergoeding omvatten.

Bedrag

Terassen

Zone 1A

 • Jaarterras: 2 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)
 • Zomerterras: 3 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Zone 1B

 • Jaarterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand) 
 • Zomerterras: 2 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Zone 2

 • Zomerterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Automaten

 • Zone 1A: 15 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 1B: 10 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 2: 5 EUR/ m² per begonnen maand per toestel

Uitstallingen

 • Zone 1A: 10 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 1B: 5 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 2: 2,5 EUR/ m² per begonnen maand per toestel

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Online aanvragen

Contact