Vergunning inname openbaar domein commerciële doeleinden

Voor terrassen en automaten op het openbaar domein die gebruikt worden voor doeleinden van commercieel belang, dien je vooraf een vergunning aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

 

Procedure

De aanvraag van de vergunning gebeurt via de digitale webapplicatie Spotbooking. Bij elke aanvraag dient er  een inplantingsplan gevoegd te worden. 

Voor de horecazaken behorend tot zone 1A en zone 1B wordt een terrasinplantingsplan ter beschikking gesteld door de stad. 

Zodra de aanvraag volledig is verklaard, vraagt de dienst integrale veiligheid en vergunningen advies aan de betrokken diensten, politie en brandweer.

Is de aanvraag onvolledig, dan wordt de aanvrager hiervan verwittigd en kan een verdere afhandeling van de aanvraag pas gebeuren nadat de aanvraag vervolledigd is. Een aanvraag wordt geacht volledig te zijn wanneer de aanvrager binnen de 3 werkdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag niet in kennis werd gesteld van het onvolledig zijn.

De aanvraag wordt door de dienst integrale veiligheid en vergunningen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op basis van het verleende advies door de politie, de brandweer en de betrokken gemeentelijke diensten de vergunning verlenen of weigeren of aan de vergunning voorwaarden verbinden. Het integrale advies van de diensten, wordt samen met de beslissing van het schepencollege ter kennis gebracht van de aanvrager. Indien er voorwaarden aan de vergunning verbonden worden, dient de aanvrager van de vergunning deze strikt na te leven.

Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op dinsdagavond, wordt de vergunning zo snel mogelijk door een medewerker toegekend en wordt er een betaaluitnodiging verzonden vanuit Spotbooking. Je dient het gevraagde bedrag ten laatste 36 uur voor de startdatum van de vergunning te betalen.

Ontvangt Spotbooking het gevraagde bedrag niet op tijd, dan annuleert/weigert het systeem automatisch de aanvraag.

Meebrengen

 1. Eén of meerdere foto’s van de plaatsgesteldheid
 2. Een inplantingsplan (dient het volgende te bevatten). Voor de horecazaken behorend tot zone 1A en zone 1B wordt een terrasinplantingsplan ter beschikking gesteld door de stad.
  • Breedte van de gevel of perceel;
  • Breedte van het trottoir of het gedeelte van de straat dat als zodanig moet worden beschouwd;
  • Alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum 2 meter rond de gevraagde oppervlakte. Onder hindernissen wordt verstaan: alle vaste elementen in de zin van boordstenen, parkeermeters, trottoirkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden en andere;
  • Alle afmetingen van de constructie en de juiste inplanting ervan, rekening houdend met de voorschriften in dit reglement;
  • Aanduiding van alle voorwerpen die geplaatst zullen worden binnen de gevraagde oppervlakte en hun afmetingen met in een aparte bijlage een uitvoerige beschrijving van de te plaatsen materialen (afbakeningen, windschermen, parasols, groen, meubilair, verlichting, verwarmingselementen en andere losse elementen...) en de erbij horende attesten.
  • Een schriftelijke toelating indien de gewenste uitbreiding zich bevindt vóór het pand van een andere eigenaar en/of huurder. Dit akkoord kan voorwaarden vermelden (bijvoorbeeld periode van de dag, in te nemen oppervlakte, duurtijd van de toestemming), maar mag geen huurprijs of een gelijkaardige vergoeding omvatten.

Bedrag

Terassen

Zone 1A

 • Jaarterras: 2 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)
 • Zomerterras: 3 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Zone 1B

 • Jaarterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand) 
 • Zomerterras: 2 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Zone 2

 • Zomerterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

Automaten

 • Zone 1A: 15 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 1B: 10 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 2: 5 EUR/ m² per begonnen maand per toestel

Uitstallingen

 • Zone 1A: 10 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 1B: 5 EUR/m² per begonnen maand per toestel
 • Zone 2: 2,5 EUR/ m² per begonnen maand per toestel

Uitzonderingen

Dit reglement is niet van toepassing op verkoopkramen die een vaste standplaats hebben op openbare markten, kermissen of ambulante handel.

Regelgeving

Contact