Beleidsplan 2020-2025 stad Tienen klaar

5
december
2019
19_schepencollege.jpg

De stad Tienen heeft haar beleidsplan klaar. De komende zes jaar zal er 59 miljoen euro geïnvesteerd worden in een nette en (verkeers)veilige stad, waar het kwaliteitsvol en aangenaam wonen is.  

Het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Tienen is klaar. Het schepencollege keurde het principieel goed, op donderdag 19 december ’19 wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. Het lokaal decreet gemeentebestuur hertekende het landschap voor lokale overheden. Sinds januari vormen het OCMW en de stad één organisatie. Deze en vele andere uitdagingen vormen opportuniteiten voor Tienen. Rekening houdend met de resultaten van de grote bevolkingsbevraging van afgelopen zomer, werden de beleidsprioriteiten vastgelegd.

Deze legislatuur staat in het teken van ‘Tienen transformeert’ en dit op vier vlakken:

Werken aan Tienen

‘Werken aan Tienen’ is in de eerste plaats werken aan een proper openbaar domein. Uit de bevolkingsenquête kwam dit als prioriteit nummer 1 naar voren. Om werk te kunnen maken van een geïntegreerd beleid op dit vlak, wordt de organisatiestructuur aangepast en de aankoop van materiaal geoptimaliseerd. Bij de aanleg van openbaar domein zullen weloverwogen keuzes gemaakt worden in functie van het onderhoud nadien. Met de inzet van slimme technologieën zoals vuilbakken met sensoren worden metingen uitgevoerd met het oog op bijsturing. Sensibilisering van de bevolking, maar vooral ook handhaving onder de vorm van GAS-boetes vormen belangrijke onderdelen van de aanpak. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal vanaf 2022 het diftarsysteem toegepast worden voor de ophaling van huishoudelijk afval.

Werken aan Tienen betekent ook nieuwe, fijne plekken creëren waar het aangenaam vertoeven is. Het stadsbestuur verwacht nog dit jaar een doorstart te kunnen maken in het dossier voor de heraanleg van de Grote Markt. Bedoeling is in het najaar van 2020 de werken op te starten die onze markt tot een levendige, toegankelijke, groene en multifunctionele ruimte zullen transformeren.

In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij wordt er gewerkt aan een strategische visie omtrent de Gete in onze binnenstad. Door op bepaalde locaties de stroom open te leggen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het stadsrandbos en de verlenging van het fietspad langs de Gete vormen vanuit het stadscentrum de verbinding met open, groene ruimte. Er wordt ook tegemoetgekomen aan de verzuchting van de bewoners van Tienen om de stad drastisch te vergroenen. Hiertoe staan meerdere projecten op stapel zoals het actualiseren van het groenplan voor het stadspark en alle grotere plantsoenen, het maken van een bomenbeleidsplan en het aanmoedigen van bewoners tot het creëren van geveltuintjes.

Bij de inrichting van het openbaar domein, worden ontwerprichtlijnen uitgewerkt die moeten leiden tot een kwaliteitstoets bij de toekenning van vergunningen. Deze aanpak zal resulteren in een consistent, toegankelijk en mooi straatbeeld. De keuze voor uniform straatmeubilair en kwalitatief, maar onderhoudsvriendelijk groen dragen hiertoe bij. Ook bij stadsvernieuwingsprojecten wordt de kwaliteit bewaakt. Deze projecten dienen maximaal afgestemd te worden op de buurt. Participatie en cocreatie blijven belangrijke sleutelwoorden.

Het stadsbeeld hangt niet alleen af van de initiatieven van de stad zelf. Ook projecten zoals de herlocalisering van de ziekenhuissite en de ontwikkeling van nieuwe woongelegenheden door bouwpromotoren, hebben een grote impact. De stad wil hier een faciliterende rol opnemen. In afwachting van de realisatie en verdere uitwerking van grootschalige projecten, moeten tijdelijke, structurele ingrepen mogelijk zijn die verwaarloosde plekken opwaarderen.

Met de verlaging van de personenbelasting wil Tienen jonge gezinnen aantrekken. Ook startende ondernemingen en handelaars kunnen rekenen op een financiële incentive via een korting op de onroerende voorheffing. Door de afbakening van het kleinhandelsgebied zal er een beleid ontwikkeld worden dat de kleinhandel en de horeca zal versterken en dynamiseren. Samen met de handelaars wordt rond de tafel gezeten om concrete acties uit te werken. Ook de heraanleg van de Grote Markt zal een extra impuls geven aan het commerciële centrum.

Met de oprichting van de intergemeentelijke samenwerking ‘Best Wonen tussen Zoet en Zout’ werd samen met naburige gemeenten de voorbije jaren al stevig ingezet op woonkwaliteit. In het wooninfopunt kunnen burgers terecht voor informatie, advies en begeleiding. Er wordt een instrumentarium uitgewerkt om de kwaliteitsnormen van woningen te bewaken en huisjesmelkers te ontmoedigen. Tegelijkertijd wordt er een ‘rollend fonds’ opgericht om stadskankers aan te pakken. Dit betekent dat de stad dergelijke panden zal opkopen, renoveren en opnieuw op de markt zal brengen. Hiervoor wordt een startkapitaal van 2 miljoen euro uitgetrokken.

Bij dit alles loopt het klimaatneutraal maken van onze stad als een rode draad doorheen alle projecten. De stad ondertekende het burgemeestersconvenant 2030 en engageerde zich om niet alleen haar inwoners te sensibiliseren tot energiezuinige maatregelen, bij de renovatie van haar patrimonium of nieuwbouwprojecten en bij de aankoop van nieuwe voertuigen zal ze ook zelf het goede voorbeeld geven. Verder wil ze een duwtje in de rug geven aan een duurzaam mondiaal beleid.

Beleef Tienen

Door actief burgerschap te promoten, wil de stad het gemeenschapsgevoel aanwakkeren. Wanneer burgers zich samen inzetten, zullen ze sneller een positieve (buurt)identiteit ontwikkelen. Het netwerk van ontmoetingscentra wordt verder uitgebouwd, met op kop de bouw van een nieuw centrum in Hakendover. De adviesraden worden omgevormd tot open structuren die participatiemogelijkheden bieden aan de brede bevolking. De ondersteuning aan (al dan niet tijdelijke) verenigingen wordt geoptimaliseerd.

De vrijetijdssector wacht een herstructurering met het oog op een laagdrempelig, gezamenlijk vrijetijdsaanbod. De bib wordt een open ontmoetingsplek en zet verder in op digitalisering. Het Vianderdomein krijgt een upgrade en moet opnieuw de aantrekkingspool op het vlak van recreatie worden. Verder wordt er werk gemaakt van een brede evenementenprogrammatie en wordt het rijke erfgoedverleden van Tienen bij het publiek kenbaar gemaakt.

Om Tienen als een sterk merk te profileren, wordt er een uniforme huisstijl gecreëerd over alle stads- en OCMW-diensten heen. Met goed uitgewerkte, doordachte campagnes wil de stad haar troeven in de kijker zetten. De stedelijke website wordt vernieuwd, rekening houdend met de nieuwe Europese richtlijn inzake toegankelijkheid.

Veilig Tienen

77 % van de inwoners vindt dat er camera’s ingezet moeten worden op plaatsen met overlast, zo blijkt uit de burgerbevraging. De stad zal hieromtrent een visie uitwerken en voorziet 100.000 euro voor de plaatsing van camera’s. Met de invoering van een GAS-reglement begin 2020 heeft de stad een instrument in handen om overlast en inbreuken aan te pakken. Veiligheidsdiensten, de stadsadministratie en andere instanties werken intensief samen om georganiseerde criminaliteit via bestuurlijke handhaving aan te pakken.

Op het vlak van verkeersveiligheid wil Tienen duurzame verplaatsingen promoten. Dit veronderstelt meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en voertuigen, de aanleg van veilige fiets- en voetpaden (zeker ook in de schoolomgevingen), de verdere uitbouw van het fietsroutenetwerk en diefstalveilige en comfortabele fietsenstallingen. Ook projecten rond deelmobiliteit en mobipunten werken dit in de hand.

Iedereen Tienen

‘Tienen’, dat zijn alle inwoners, jong of oud, hier geboren en getogen of van elders ingeweken, ongeacht de sociale achtergrond. Kansen creëren voor alle Tienenaars, dat doet de stad in een regierol samen met partners uit het sociaal middenveld.

Een job is de beste garantie op welvaart. Daarom wordt er maximaal ingezet op activering. Werkgevers, onderwijsinstellingen en andere stakeholders worden rond de tafel gebracht. De cel tewerkstelling binnen het OCMW zal ook aandacht hebben voor de voortrajecten zodat mensen nog beter kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Arbeid en onderwijs dienen optimaal op elkaar afgestemd te worden. Initiatieven als de jobbeurs, de schoolverlatersdag, het talentenplatform en werkplekleren krijgen navolging.

Wie onze taal niet kent, kan niet deelnemen aan het leven in onze stad. Bij 23 % van onze kleuters is Nederlands niet de thuistaal. De stad zal hier, samen met de onderwijsinstellingen en alle vrijetijdsactoren, op inzetten. Ook volwassenen moeten genoeg mogelijkheden krijgen om hun Nederlands te oefenen. Instanties die rond taal werken worden gestimuleerd tot samenwerkingsverbanden.

Steunaanvragen zullen worden toegekend op basis van een onderbouwde visie, zodat dit op een objectieve manier gebeurt en de steun ten goede komt aan mensen die het écht nodig hebben.

Kinderen zijn de toekomst van onze stad. Een kindvriendelijk beleid in alle beleidsdomeinen, daar gaan we voor. De uitbouw van voor- en naschoolse opvang (rekening houdend met het nieuwe decreet ter zake) en een voldoende ruim vakantieaanbod op maat van werkende ouders staan op de agenda. Om kinderarmoede aan te pakken wordt er ingezet op preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Via brugfiguren worden anderstalige ouders betrokken bij het schoolgebeuren.

Ongeveer een vijfde van onze bevolking is 65 jaar of ouder. Voor deze doelgroep wordt een laagdrempelig infopunt uitgewerkt, waar senioren en hun mantelzorgers een antwoord krijgen op vragen rond thuiszorg, huisvesting, premies en tegemoetkomingen, enz. Vereenzaming wordt niet uit het oog verloren.

De burger staat centraal in de dienstverlening van de stad. Binnen de muren van de stadsdiensten wordt 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in digitalisering en wordt er een veerkrachtige, efficiënte organisatie uitgetekend. In 2020 en 2021 worden een aantal profielen ingevuld die onontbeerlijk zijn in een moderne lokale overheidsorganisatie. Processen worden continu in vraag gesteld en gepensioneerde werknemers worden niet meer automatisch vervangen om de impact van de aanwervingen op het personeelsbudget te beperken. Met de herstructurering van de diensten en de integratie van het OCMW, is er nood aan een masterplan voor de huisvesting van de administratie.  

Gezonde stadsfinanciën

De komende zes jaar zal het stadsbestuur 59 miljoen euro investeren. 1,1 miljoen euro hiervan zal de stad recupereren via toelagen, de verkoop van onroerend goed zoals de Donysite, industrieterreinen en landbouwgronden buiten Tienen zal 12,6 miljoen euro opleveren.  

Dankzij een grondige doorlichting van alle uitgaven en een aantal weloverwogen keuzes en besparingen, zullen de stadsfinanciën gezond en in evenwicht zijn. Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief, de autofinancieringsmarge staat in 2025 op 800.000 euro. Deze marge geeft aan hoeveel ruimte er is voor bijkomende leningen.

De aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting zal verlaagd worden van 7,9 naar 7,6 %. Hiermee wordt de actieve bevolking beloond. Tienen is overigens veruit de goedkoopste gemeente in de regio op dit vlak. De onroerende voorheffing zal opgetrokken worden tot 982. Voor startende ondernemers wordt er een vrijstelling voorzien. In 2020 zal de verouderde belasting op drijfkracht vervangen worden. Deze dateert van de vorige eeuw en werd ingevoerd om handenarbeid te beschermen. Daarnaast wordt er vanaf 2020 een nieuwe belasting ingevoerd op masten en pylonen en tweede verblijven.

Met deze maatregelen kiest de stad Tienen ervoor om ook in Tienen een taxshift of belastingverschuiving door te voeren.

Begin volgend jaar krijgen alle Tienenaars een speciale editie van het stadsmagazine in de brievenbus waarin het beleidsplan uitgebreid toegelicht zal worden. Op woensdag 19 februari ’20 zal er ook een infomarkt gehouden worden in het Vrijetijdscentrum waar de burgers zich verder kunnen informeren.

Contact