Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van de armoedebestrijding. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor zijn traject naar werk. De arbeidstrajectbegeleidingsmethode bestaat er in de werkzoekende/cliënt via een intensief, planmatig en gefaseerd traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het traject wordt op maat van de werkzoekende/cliënt uitgestippeld, rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden.

Naast arbeidstrajectbegeleiding biedt de cel tewerkstelling van het OCMW een tewerkstelling via art. 60§7 van de OCMW-wet aan. Deze tewerkstelling is enkel mogelijk voor leefloongerechtigden en heeft als doel het recht op sociale zekerheid (ziekte-uitkeringen, werkloosheidsheidsuitkeringen) te openen.

Voorwaarden

De cel tewerkstelling van het OCMW richt zich in het bijzonder naar specifieke doelgroepen zoals:

  • leefloongerechtigden;
  • allochtonen;
  • laaggeschoolden;
  • werkzoekenden met een arbeidshandicap;
  • personen met gezinslast (in het kader van kinderarmoede).

Procedure

Je kan je aanmelden in het Sociaal Huis bij de verantwoordelijke voor arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW Tienen.

Deze maatschappelijk werker heeft eveneens een zitdag in de lokale werkwinkel van de VDAB op woensdagnamiddag. Tijdens deze zitdag kunnen cliënten van het OCMW op afspraak langskomen om gepaste vacatures te zoeken.

Bedrag

De arbeidstrajectbegeleiding vanuit de sociale dienst van het OCMW is gratis.

Contact

Contactpersoon