Aanbod documentatiecentrum

Het documentatiecentrum verzamelt een zo breed mogelijke waaier aan informatie over de geschiedenis van de regio. Hier vind je stukken met betrekking tot de gemeenten gelegen binnen de driehoek Tienen- Diest- Aarschot, maar ook de omgeving van Landen behoort tot de verzamelsfeer. Het documentatiecentrum beperkt zich niet alleen tot boeken en publicaties. Ook kranten, prenten, foto’s, affiches en kaarten kunnen geraadpleegd worden.

De plaatselijke pers

Het HHD beschikt over een uitgebreide verzameling Tiense kranten en advertentiebladen. Deze kranten bieden de meest uiteenlopende informatie over de plaatselijke politiek, maar ook over de locale handel en industrie, de voetbalclubs, de plaatselijke toneelverenigingen, enz.

In een aparte rubriek worden de geboorten, huwelijken en sterfgevallen weergegeven. Met wat zoekwerk vind je hier misschien je eigen naam terug.

De volgende bladen worden bewaard:

 • Algemeene Nederlandsche Courant. - Gazette Générale des Pays-Bas, van 5-01-1816 tot 30-09-1819;
 • De Blanke Stad. Neutraal Weekblad-Journal hebdomadaire neutre
  Nijverheid, Handel en Landbouw- Industrie, Commerce et Agriculture, van 6-04-1946 tot 28-09-1946;
 • De Eendracht. Veertiendaegsch Tydschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen, van 7-06-1846 tot 30-11-1873;
 • De Nieuwsbode. Weekblad voor het arrondissement Leuven en omstreken vereenigende de bladen De Gazet van Haacht-De Koerier, De Haechtenaar, Het Advertentieblad (Leuven), De Klok (Aarschot) en Stadsblad (Tienen), van 17-08-1941 tot 3-12-1941;
 • De Roskam. Algemeen Vlaamsch maandblad voor Tienen en omstreken, van oktober 1930   tot juli 1932;
 • De Thienenaar - Le Tirlemontois, van 6-04-1901 tot 15-08-1914;
 • De Wacht. Orgaan der Liberale Jonge Wachten van het arrondissement Leuven, van 16-06-1907 tot 17-08-1912;
 • De Wekker. Katholiek weekblad voor de kantons Thienen, Zout-leeuw, Glabbeek en Landen, van 22-04-1893 tot 20-04-1929 (van 7-10-1939 tot 27-04-1940 ingebonden bij Ons Tienen van 10-07-1937 tot 10-12-1938);
 • De Volkswil. Weekblad der Werkliedenpartij van het arrondissement Leuven, van 22-01-1921  tot 27-06-1937;
 • De Weekkrant. Hier Tienen, van 14-02-1991; nog lopend;
 • Feuille d' Annonce de La Ligue des Commerçants Tirlemont- Annoncenblad van de Handelsbond Thienen, van 7-01-1923 tot 25-12-1926;
 • Gazet van Thienen- Gazette de Tirlemont. Nieuws- en aankondigingsblad, van 7-06-1890 tot 29-11-1958;
 • Journal de Bruxelles, van 1 vendémiaire X tot 23-12-1803;
 • Kerkelijk Leven. Parochiaal weekblad, van 2-01-1949 tot 21-12-1967;
 • Le Courier Belge, van 1-01-1835 tot 31-12-1835;
 • La Loupe Tirlemontoise. Pour le droit et la raison! Voor recht en rede!Orgaan der kleine burgerij. Journal de la petite bourgeoisie, van 12-04-1919 tot 13-11-1920;
 • Les Jumelles. Organe Sportif et Théâtral ; Later: Sports, Arts, Théâtres, van 6-11-1913 tot 25-06-1916;
 • Le 'vingtième' artistique et littéraire. Supplément dominical du 'vingtième siècle', van 10-01-1931 tot 26-03-1933;
 • L' Indépendant. Edition du soir.Liberté, ordre public, van 1-07-1837 tot 29-09-1839;
 • Ons Blad voor het Huisgezin. Liberaal weekblad van Tienen & Omliggend-Hebdomadaire liberal de Tirlemont & environs, van 4-01-1930 tot 20-09-1963;
 • Ons Tienen. Orgaan der katholieke partij van Tienen en omstreken- Organe du parti catholique de Tirlemont et environs, van 27-04-1929 tot 10-12-1938;
 • Passe-partout Tienen, van 2000, nog lopend;
 • Publipers. De Gazet van Tienen met notarisblad. van 11-07-1991, nog lopend;
 • Stadsblad. Wekelijks Orgaan uitgegeven door het Stadsbestuur van Tienen, van 15-02-1941 tot 9-08-1941;
 • ’t Pinklicht. Weekblad voor eigentijdse reklame en informatie, van 21-11-1998 tot 11-12-1999;
 • Voor Allen, van 2-01-1938 tot 5-05-1940.

Opgelet: Deze kranten moeten op voorhand aangevraagd worden!

Op microfilm ook:

 • Gazet van Thienen-Gazette de Tirlemont, van 7-06-1890 tot 29-11-1958;
 • De Thienenaar-Le Tirlemontois, van 1901 tot 1914;
 • De Wacht, van 1907 tot 1912;
 • Uilenspiegel van Leuven, van 3-02-1918 tot 3-11-1918;
 • De microfilms kunnen in de leeszaal geraadpleegd worden.

Vanaf 1979 werd een verzameling krantenknipsels over plaatselijke gebeurtenissen bijgehouden. De knipsels worden sinds 2002 digitaal verwerkt.

Tienen in zicht

Wil je weten hoe de stad er vroeger uitzag of wil je een oude foto van je huis of je straat? Hiervoor kan je terecht in het beeldarchief van het HHD.  Deze verzameling gaat veel verder dan alleen Tienen en omvat ook de brede regio. In het beeldarchief vind je foto’s, prentkaarten, historieprenten en zichten van plaatsen en monumenten.

Het beeldarchief bestaat uit:

 • oude prenten en kaarten. Dit archief is gedeeltelijk geïnventariseerd en op aanvraag raadpleegbaar;
 • foto’s en prentkaarten. Dit archief is gedeeltelijk geïnventariseerd en raadpleegbaar in de leeszaal;
 • het kaartenboek van de tafel van de H. Geest (1668-1671). Dit kaartenboek bevindt zich in het archief van de tafel van de H. Geest. Het is op aanvraag raadpleegbaar;
 • het kaartenboek van de St.-Germanuskerk van Tienen (18de eeuw). Dit kaartenboek bevindt zich in het archief van de kerk van St.-Germanus. Het is op aanvraag raadpleegbaar.
 • de kaartenboeken vervaardigd door landmeter J.C.F. Naveau, op aanvraag raadpleegbaar:
  • kaartenboek van de stad Tienen (1754-1758);
  • kaartenboek van het begijnhof (1756);
  • kaartenboek van het klooster van Barberendaal (1773);
 • de prekadastrale atlas van Tienen opgesteld door landmeter Bastendorff (begin van de 19de eeuw). Deze atlas kan op aanvraag geraadpleegd worden;
 • de kadastrale atlas van P.C. Popp ( 2de helft 19de eeuw) is ter beschikking voor de gemeenten uit de brede regio. De atlas bevat niet alleen de verzameling kadasterkaarten, maar ook de kadastrale leggers. Raadpleegbaar in de leeszaal.

Wat hebben we nog:

 • doodsprentjes en –brieven. De verzameling doodsprentjes en - brieven is volledig geïnventariseerd en kan je zeker van dienst zijn bij het samenstellen van je familiegeschiedenis. Raadpleegbaar in de leeszaal;
 • een uitgebreide verzameling affiches en aanplakbiljetten. De unieke en vrij uitgebreide verzameling aanplakbiljetten uit de Eerste Wereldoorlog is volledig geïnventariseerd. Er wordt nu gewerkt aan de affiches uit de Tweede Wereldoorlog. Verder vind je hier ook affiches uit het verenigingsleven van vroeger en nu. De geïnventariseerde affiches zijn op aanvraag te raadplegen.

Contact