Aanbod bibliotheek Hagelands Historisch Documentatiecentrum

Het HHD beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek. Deze bibliotheek ondersteunt museum 'het Toreke', het archief en het documentatiecentrum. Je vindt hier alles over de geschiedenis van Tienen. Ook publicaties over de regio zijn voorhanden. Algemene historische en kunsthistorische naslagwerken en publicaties over archeologie en historische hulpwetenschappen zijn ter beschikking. Je vindt  in de bibliotheek ook gespecialiseerde publicaties over 'suiker' en de suikerindustrie.

Ook de oude bibliotheek van de Tiense Suikerraffinaderij werd in het HHD gedeponeerd. Deze bibliotheek maakt deel uit van de verzameling van het Suikermuseum.

De bibliotheek beschikt eveneens over een afdeling kostbare werken en een uitgebreide verzameling Bestuursmemorialenen Receuil des Lois.

Publicaties

In 1995 startte het Hagelands Historisch Documentatiecentrum met de uitgave van een reeks bijdragen. In deze reeks verschenen de volgende publicaties:

 • Lutgart VRANCKEN en An TAVERNIERS, Meneer Doktoor, Tienen, 1995;
 • Paul KEMPENEERS, Cijnsboek van de hertog van Brabant in Tienen vernieuwd in 1699, Tienen, 1995;
 • Herman VANCLOOSTER, De orgelrestauratie Merklin-Pels in de O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk Tienen, Tienen, 1998;
 • Paul KEMPENEERS, Het oudste cijnsboek van Tienen en het Kroniekje van Gregorius Cluckers, Tienen, 2004;
 • Paul KEMPENEERS, Klapper op het bevolkingsregister 1866-1890, Tienen, 2003;
 • Philippe HENDRIX, Inventaris van het archief van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Poel te Tienen  (1280-1945), Tienen, 2010;
 • Tom MORREN, Inventaris van het archief van de parochie Sint-Germanus te Tienen (19de-20ste eeuw). Met inbegrip van een inleiding voor het ancien régime archief (14de-18deeeuw), Tienen, 2011;
 • Katrien CLOOTS, Inventaris van het archief van het Hulp-en Voedingskomiteit van Tienen (1914-1920), Tienen, 2013;
 • Hannah VAN DER AUWERA, Persoonsregistratie tijdens het Ancien Regime en de  19deeeuw. Een archiefgids en typologische studie voor het stadsarchief van Tienen, Tienen, 2015;

Over het oude charterbezit van het Tiense stadsarchief verscheen:

 • Lutgart VRANCKEN, Bezegeld. Het opmerkelijke charterbezit van het Tiense stadsarchief,-in Musemopener 5,3, september 2004.

Over de ontstaansgeschiedenis van het HHD:

 • Geletterd Hageland. 30 jaar aanwinsten voor het Hagelands Historisch Documentatiecentrum, Tienen, 2008.

Met bijdragen van Staf Thomas, Lutgart Vrancken, Paul Kempeneers Roger Deneef, Luc Janssens, Herman Vanclooster en Luc Vandeweyer.

Inventarissen

 • Hendrik DELVAUX, Inventaris van het archief der abdij Maagdendaal te Oplinter, Brussel, 1965.
 • Hendrik DELVAUX, Inventaris van het archief der collegiale kerk van Sint-Germanus te Tienen, Brussel, 1967.
 • Inventaris van het hedendaags archief van de stad Tienen, bijgewerkte versie. Deze inventaris bevindt zich ook in een computerbestand.
 • Inventaris van het gemeentearchief van Kumtich, - In: Inventarissen van de hedendaagse archieven van Gemeenten, dl.1, Brussel, 1975, p.73-78.
 • Maria LEON, Inventaris kerkarchief Kapellen, in: Inwijding eeuwfeest kerk O.L.Vrouw Geboorte-Kapellen.
 • An TAVERNIERS, Inventaris van het Archief van het Tiense Weldadigheidsbureel (1796-1925), Leuven, 1992.
 • Staf THOMAS, Inventaris van het archief van de bevolking en de burgerlijke stand in het stadsarchief te Tienen, in: Thuinas, jg.1, nr.4.
 • Staf THOMAS, Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken bewaard op het stadsarchief van Tienen, Tienen, 1978.
 • Staf THOMAS en Lutgart VRANCKEN, Inventaris van het hedendaags archief van de stad Tienen (deel 1), Tienen, 1983.
 • An VANDENBEMPT, De geschiedenis van de “Société Royale des Beaux-Arts de Tirlemont” 1848-1948, Leuven, 1988.
 • De inventaris van het archief van deze vereniging bevindt zich in deze eindverhandeling.
 • Jan WAUTERS, Catalogus van de archieven der Stad Tienen- Catalogue des archives de la ville de Tirlemont (inventaris in handschrift).
 • Staf  THOMAS, Inventaris van het archief van de Tiense grauwzusters, Tienen, 2010 (onuitgegeven).

 

Contact