Werkingstoelage jeugdverenigingen

De stad Tienen verleent werkignstoelagen aan jeugdverenigingen.

Voorwaarden

Basisvoorwaarden betreffende de vereniging:

 • maximum 1/5 van de leden van de vereniging is ouder dan 35 jaar;
 • de vereniging dient minimum 6 activiteiten per jaar te organiseren;
 • de vereniging heeft een werking ontplooid vanaf 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;
 • de vereniging heeft haar activiteiten bekendgemaakt aan de jeugddienst. Dit kan door het meedelen van een jaarplanning of door het melden van de activiteiten, tenminste 1 week voor uitvoering.

Voorwaarden betreffende de toekenning van de toelagen:

 • de aanvraag voor de toelagen wordt elk jaar in september ingediend bij de jeugddienst op de daartoe bestemde formulieren (identificatieformulier). De periode die in aanmerking genomen wordt voor betoelaging is september tot augustustus;
 • de vereniging aanvaardt dat onjuist verstrekte inlichtingen het verlies van de toelage van het voorziene jaar tot gevolg kan hebben;
 • de vereniging aanvaardt dat de jeugddienst zich het recht voorbehoudt alle verstrekte inlichtingen te verifiëren. De controle mag de privacy van de leden aangesloten bij de vereniging niet schenden;
 • de verdeling van de toelagen zal onderworpen worden aan het advies van de jeugdraad. Na advies van de jeugdraad en goedkeuring door de gemeenteraad worden geen klachten meer aanvaard.

Procedure

De werkingstoelage voor jeugdverenigingen worden verdeeld volgens een puntenstelsel. Iedere vereniging ontvangt een uitkering evenredig met het aantal punten dat toegekend werd op basis van haar activiteiten.

De punten worden als volgt toegekend:

 • 20 punten per halve dag (minimum 3 uur) dat er een activiteit georganiseerd wordt en 40 punten voor een hele dag (minimum 7 uur). Activiteiten die minimum 1,5 uur duren, maar geen drie uur worden met 10 punten gequoteerd. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten bij de georganiseerde activiteit een minimum aantal van 10 leden/deelnemers aanwezig zijn, met uitzondering voor weekends. Voorbereidende vergaderingen, bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen en activiteiten met commercieel doel van de vereniging worden niet als activiteit beschouwd. Activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap worden dubbel geteld. Voor verenigingen die activiteiten organiseren per leeftijdsgroep geldt: 1 groepsactiviteit = som van 1 activiteit voor elke leeftijdsgroep;
 • 150 punten als de vereniging beschikt over een eigen geactualiseerde website of voor het maken van een periodiek (min. 4 ex./jaar) tijdschrift dat door de vereniging uitgegeven wordt. Het tijdschrift moet beantwoorden aan de postnormen voor het bekomen van het tijdschriftentarief. De jeugddienst moet een exemplaar van iedere editie ontvangen;
 • 1 punt per overnachting en per deelnemer. Als bewijsstuk moet steeds een deelnemerslijst opgegeven worden. In het geval van meer dan twee opeenvolgende overnachtingen kan ook een afschrift van de huurovereenkomst met de eigenaar van het overnachtingheem of van de kampeerplaats worden gevraagd. Overnachtingen van kinderen en jongeren met een handicap worden dubbel geteld. Kampen in de periode juli-augustus kunnen hier niet in rekening gebracht worden (zie daarvoor reglement jeugdwerking met opvang);
 • 1 punt per lid. Hiervoor kan een bevestiging van de overkoepelende organisatie worden gevraagd. Hierop moet minstens vermeld staan het aantal en de leeftijd van de leden. Indien dit niet mogelijk is moet de vereniging een ledenlijst voorleggen met volledige vermelding van naam, adres en geboortedatum van de leden. Leden met een handicap worden dubbel geteld;
 • 40 punten extra per gekwalificeerd begeleider. Onder gekwalificeerd begeleider wordt verstaan: de houders van een brevet 'Animator', 'Hoofdanimator', 'Instructeur', 'Hoofdinstructeur', uitgereikt door het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd van de Vlaamse gemeenschap; 
 • Indien een jeugdvereniging de in het jeugdbeleidsplan voorziene norm haalt van min. 30 % gevormde monitoren/leiding wordt het aantal behaalde punten voor de werkingstoelagen verhoogd met 20 %;
 • Een jeugdvereniging die een jeugdhuiswerking ontplooit ontvangt 5 punten per instuifmoment van minimum vier uur;
 • Punten 4, 5 en 6 van de werkingstoelagen zijn ook van toepassing voor speelpleinwerkingen.

Regelgeving

Stedelijk reglement werkingstoelage jeugdverenigingen.

Contact