Toelage voor uitzonderlijke sportmanifestaties

De toelage voor uitzonderlijke sportmanifestaties is een toelage voor een sportorganisatie die niet tot de normale werking van de club behoort qua omvang en financiële inbreng, en die een meerwaarde betekent voor de uitstraling van de betrokken vereniging en de stad.

Voorwaarden

Enkel voor erkende Tiense sport- en ontspanningsverenigingen.

Procedure

De aanvraag moet voor 1 april ingediend worden bij de sportdienst via het hiertoe voorziene pdf-aanvraagformulier of het elektronisch aanvraagformulier.

Meebrengen

Zo snel mogelijk en uiterlijk 1 maand na de datum van de manifestatie moet een volledig verslag van het verloop van de manifestatie samen met de gedetailleerde afrekening ingediend worden bij de sportdienst. Alle uitgaven dienen gestaafd te worden met rekenplichtige stukken of betaalbewijzen.

Bedrag

Het voorziene budget wordt verdeeld over de verenigingen.

Regelgeving

Stedelijk reglement 'Toelage voor uitzonderlijke sportprestaties'.

Online aanvragen

Contact