Toelage ter ondersteuning van muziekevenementen voor jongeren

De stad Tienen verleent subsidies aan muziekevenementen voor jongeren met de focus op livemuziek. Zo kan een subsidie verkregen worden voor de organisatie van een:

 • muziekoptreden van één of meerdere livegroepen en/of soloartiesten;
 • optreden van één of meerdere stand-up comedians;
 • muziekfestivals met livegroepen/soloartiesten.

Voorwaarden

 • Om gesubsidieerd te worden als festival dienen minstens vier muziekgroepen en/of soloartiesten geprogrammeerd te worden waarvan minimum één Tiense groep. Onder Tiense groep wordt verstaan dat de helft van de groepsleden woonachtig zijn in Tienen of ingeschreven zijn in een Tiense onderwijsinstelling.
 • Het festival mikt op een bereik van 500 bezoekers.
 • Het evenement wordt georganiseerd voor overwegend jongeren tussen de 14 en de 30 jaar.
 • De activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Tienen.
 • Dit subsidiereglement is niet combineerbaar met het reglement van de stad Tienen voor de betoelaging van ‘speciale projecten voor kinderen en jongeren’.
 • Volgende organisatoren kunnen een aanvraag indienen:
  • erkende jeugdverenigingen;
  • muziekverenigingen. Hieronder verstaan we feitelijke verenigingen of vzw’s die op regelmatige basis muziekoptredens organiseren op het grondgebied van Tienen. Boekingskantoren, evenementenbureaus, managementbureaus, muziekpromotoren … kunnen geen gebruikmaken van deze subsidies;
  • (tijdelijke) feitelijke verenigingen van Tiense jongeren waarvan 75 % woonachtig is in Tienen en de gemiddelde leeftijd jonger is dan 30 jaar. Minstens één van de jongeren is minimum 18 jaar;
  • Tiense groepen die een officiële cd-voorstelling wensen te organiseren.
 • Elke aanvrager mag jaarlijks meerdere aanvragen indienen.
 • De festivalsubsidie kan per organisator slechts één keer per jaar aangevraagd worden.
 • Tiense groepen kunnen slechts één keer per jaar beroep doen op ondersteuning van een officiële cd-voorstelling.
 • Volgende uitgaven komen in aanmerking voor subsidiëring:
  • gages en boekingskosten van de muziekgroepen en soloartiesten;
  • Sabam;
  • P/A-installatie en/of lichtinstallatie;
  • verzekering;
  • drukwerk;
  • huur zaal/tent;
  • huur materialen.

Alle andere kosten zijn ten laste van de organisatoren.

Procedure

De aanvraag voor de ondersteuning van een muziekoptreden of een optreden van een stand-up comedian kan ten vroegste drie maanden en ten laatste één maand voor het evenement ingediend worden.

De aanvraag voor de ondersteuning van een festival kan ten vroegste zes maanden en ten laatste twee maanden voor het festival ingediend worden.

De aanvragers dienen alle gevraagde inlichtingen en documenten over te maken via een aanvraagformulier. Dit omvat de identiteit van de aanvrager (naam en adres van de vereniging), samenstelling van het bestuur/de tijdelijke vereniging/de Tiense muziekgroep, een omschrijving van het project, een raming van de geplande uitgaven en inkomsten, rekeningnummer …

Het aanvraagformulier wordt ingediend bij de jeugddienst en wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring (en ten laatste één week voor het evenement) zal 80 % van het aangevraagde subsidiebedrag worden overgemaakt op de rekening van de organisator.

Vier weken na afloop van het evenement dient de organisator de gemaakte uitgaven te bewijzen aan de hand van facturen of betalingsbewijzen. Vervolgens zal het saldo van 20 % worden overgemaakt.

Indien blijkt dat de werkelijke kosten lager liggen dan het uitbetaalde budget, of dat de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze gegeven werd, zal het saldo niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald worden of zal het verschil teruggevorderd worden zoals voorzien in artikel 7 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanbesteding van sommige toelagen.

Op al het promotiemateriaal moet de aanvrager het logo van de jeugddienst vermelden. Het te gebruiken logo wordt aangeleverd door de jeugddienst en mag niet bewerkt worden:

 • op een A4-affiche heeft het logo een minimale oppervlakte van 5 x 5 cm;
 • op een A3-affiche heeft het logo een minimale oppervlakte van 7,5 x 7,5 cm;
 • op een A2-affiche heeft het logo een minimale oppervlakte van 10 x 10 cm.

De aanvrager stelt zich in regel met Sabam, de billijke vergoeding (indien van toepassing) en alle andere noodzakelijke vergunningen.

Meebrengen

Aanvraagformulier 'Toelage ter ondersteuning van muziekevenementen voor jongeren'. 

Bedrag

De aanvrager ontvangt:

 • voor muziekoptreden(s): 75 % van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro;
 • voor stand-up comedyoptreden(s): 75 % van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro;
 • voor een festival: 50 % van de gemaakte kosten met een maximum van 1.250 euro.

De totale ondersteuning per aanvrager bedraagt jaarlijks maximum 5.000 euro.

Uitzonderingen

 • Activiteiten met een commercieel of politiek karakter en optredens gekoppeld aan eetfestijnen en fuiven komen niet in aanmerking.
 • Groepen die optreden voor eigen vereniging worden niet gesubsidieerd.
 • Muziekevenementen die reeds via andere stedelijke diensten worden gesubsidieerd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning via dit reglement.

Regelgeving

Stedelijk reglement 'Toelage ter ondersteuning van muziekevenementen voor jongeren'.

Contact