Toelage kadervorming

De Vlaamse gemeenschap reikt via de landelijk erkende jeugdwerkorganisaties kadervormingattesten uit van animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur in het jeugdwerk. Daarnaast bestaan er heel wat vormingsinitiatieven die kunnen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het lokale jeugdwerk. 

Via het reglement kadervormingtoelagen wil de stad Tienen het volgen van dergelijke cursussen stimuleren.

 

Voorwaarden

  • Jongeren van 15 tot 30 jaar die inwoner zijn van de stad Tienen. De aanvraag kan niet worden ingediend door een jeugdwerkinitiatief.
  • Eenzelfde cursus kan bij eenzelfde aanvrager slechts eenmaal onderwerp uitmaken van een aanvraag tot kadervormingtoelage.
  • Cursussen die in modules worden aangeboden worden als één geheel beschouwd.

Procedure

Aanvragen m.b.t. cursussen gevolgd tussen 1 september van het voorgaande jaar en 31 augustus van het dienstjaar, dienen voor 30 september van het dienstjaar schriftelijk te worden overgemaakt aan de jeugddienst.

Meebrengen

Een kopie van het bewijs van deelname met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en rekeningnummer.

Bedrag

  • Iedere jongere die een cursus volgt die effectief leidt tot een attest van de Vlaamse gemeenschap (attest animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur in het jeugdwerk), krijgt een individuele toelage van 100 euro (met een maximum van de kostprijs van de cursus).
  • Indien de jongere na het volgen van de cursus 60 uren stage loopt of twee weken actief meewerkt op de vakantiewerking van de jeugddienst, of zich gedurende een werkjaar inzet voor een erkend Tiens jeugdwerkinitiatief, wordt de kadervormingtoelage verhoogd met 50 euro.
  • Voor elke cursus of kadervorming die niet leidt tot een attest, maar wel ingericht werd door een organisme die erkend is door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap afdeling jeugdwerk, kan een kadervormingtoelage worden aangevraagd van 50 % van de cursusprijs met een maximum van 25 euro per cursus.
  • Het totale subsidiebedrag waarop een aanvrager in een kalenderjaar aanspraak kan maken, bedraagt maximum 175 euro.

Regelgeving

Stedelijk reglement voor kadervormingtoelagen. 

Contact