Bouwsubsidie voor jeugdlokalen

De bouwsubsidie is een toelage voor de verbouwing van jeugdlokalen in functie van de veiligheid, hygiëne en verfraaiing.

Voorwaarden

  • Deze betoelaging slaat enkel op een tegemoetkoming voor de aankoop van materialen. De werken dienen met eigen middelen of mensen gedaan te worden.
  • Alle aanpassingen dienen te voldoen aan de normen van de brandveiligheid.
  • De jeugdwerkvorm moet nog 3 jaar na het jaar van uitbetaling over het lokaal kunnen beschikken. Hiervoor moet een bewijs van bestendig gebruik of eigendom of modelovereenkomst worden voorgelegd.
  • Indien de jeugdwerkvorm binnen de 3 jaar na de uitbetaling van de toelage door eigen toedoen haar jeugdwerkzaamheden stopt of haar erkenning verliest, kan het stadsbestuur de gedeeltelijke of volledige subsidie terugvorderen.

Procedure

De aanvragers dienen voor de verbouwing van een jeugdlokaal of de inrichting en aanpassing (bv. aan de nieuwe normen) van spelinfrastructuur, een aanvraag in te dienen bij het stadsbestuur, met de mededeling van plaats, de bouwvergunning, het verbouwingsplan en een raming der werken en van de aankoop van materiaal.

Er dienen bij minimum drie verschillende firma’s offertes gevraagd te worden, deze dienen mee opgenomen te worden in het bouwdossier. Indien er niet voor de goedkoopste offerte gekozen wordt, moet deze keuze grondig gemotiveerd worden.

De aanvragen moeten uiterlijk op 1 mei van het dienstjaar waarin de betoelaging voorzien wordt, in het bezit te zijn van het stadsbestuur en de jeugdraad.

Vooraleer de stad de aanvraag goedkeurt, dient de stedelijke jeugdraad uiterlijk op 15 juni advies uit te brengen.

Meebrengen

Bewijs van bestendig gebruik of eigendom of modelovereenkomst als bewijs dat de jeugdwerking nog 3 jaar na het jaar van uitbetaling van de toelage over het lokaal zal kunnen beschikken.

Bedrag

Het stadsbestuur zal in overeenstemming met het jaarlijks in de begroting voorziene krediet, een toelage verlenen van maximum 90 % van de materiaalkosten van de verantwoorde verbouwingswerken. Indien het aantal en/of bedrag van de aanvragen het voorziene krediet overschrijdt, zal het stadsbestuur na een onderzoek en na advies van de jeugdraad de kredieten verdelen.

 

 

Uitzonderingen

Verbouwingen aan lokalen, eigendom van de stad Tienen, komen niet in aanmerking voor deze toelage. Deze kunnen wel voorzien worden binnen de stadsbegroting.

Regelgeving

Stedelijk reglement bouwsubsidies voor jeugdlokalen. 

Contact