Winterterras en parasols

In de periode van 16 november '21 t/m 30 april '22, is het opnieuw mogelijk voor horeca-uitbaters om een winterterras aan te vragen aan de hand van het aanvraagformulier.

Daarnaast heb je als horeca-uitbater van een zaak gelegen op het grondgebied van Tienen de mogelijkheid om één of max. 2 parasols van het Belgische merk Symo, type Quattro parasol en uitgevoerd in ecru doek in bruikleen te nemen onder de voorwaarden in het 'Reglement betreffende het gebruik van parasols voor de uitbating van een terras'.

 

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen wint voorafgaand aan zijn beslissing, het advies in van de politie, de brandweer en de afdeling publieke ruimte en gebouwen en neemt zijn beslissing op basis van dit verleende advies.

Het college van burgemeester en schepenen kan op basis van het verleende advies door de politie, de brandweer en de afdeling publieke ruimte en gebouwen de vergunning verlenen, de vergunning weigeren of aan de vergunning voorwaarden verbinden. Het integrale advies van de diensten, wordt samen met de beslissing van het schepencollege ter kennis gebracht van de aanvrager.

Indien er voorwaarden aan de vergunning verbonden worden, dient de aanvrager van de vergunning deze strikt na te leven. Iedere terrasvergunning is tijdelijk en herroepbaar.

Bij de wens tot bruikleen van één of meerdere parasol(s), en indien er nog parasols ter beschikking zijn, wordt een overeenkomst tussen de stad en de horeca-uitbater ondertekend. Vervolgens deelt de stad aan de horeca-uitbater de plaats, de datum en het uur mee waarop (de) parasol(s) kunnen afgehaald worden.

Meebrengen

Een inplantingsplan (dient het volgende te bevatten):

  • foto van de plaatsgesteldheid;
  • breedte van de gevel van de zaak;
  • breedte van het trottoir of het gedeelte van de straat dat als zodanig moet worden beschouwd;
  • alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum 2 meter rond de gevraagde oppervlakte. Onder hindernissen wordt verstaan: alle vaste elementen in de zin van boordstenen, parkeermeters, trottoirkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden en andere;
  • alle afmetingen van het terras en de juiste inplanting ervan, rekening houdend met de voorschriften van het reglement;
  • aanduiding van alle voorwerpen die geplaatst zullen worden binnen de gevraagde oppervlakte en hun afmetingen met in een aparte bijlage een uitvoerige beschrijving van de te plaatsen materialen (zeil, windscherm, verwarmingselementen, parasols met of zonder elektrische verwarming ...). Het is in ieder geval verboden constructies te plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is met uitzondering van het bepaalde in artikel 20;
  • als bijlage eventueel een schriftelijke toelating indien de uitbreiding zich bevindt vóór het pand van een andere eigenaar en/of huurder. Dit akkoord kan voorwaarden vermelden (bijvoorbeeld periode van de dag, in te nemen oppervlakte, duurtijd van de toestemming), maar mag geen huurprijs of een gelijkaardige vergoeding omvatten.

Identiteitskaart

Ondernemingsnummer van de zaak

Bedrag

De aanvraag inname openbaar domein voor een winterrterras is gratis.

Voor één of meerdere parasols in bruikleen dien je geen huur te betalen.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende het gebruik van parasols voor de uitbating van een terras

Online aanvragen

Contact