Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval

8
januari
2019

Op 16 september '16 keurde de Vlaams Regering het 'Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' goed.

Dit uitvoeringsplan zet in op maatwerk voor lokale besturen en de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfiusbank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart '18 publiceerde de Belfius-bank een nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Zoals het Materialendecreet voorschrijft (art.18§7),  dient elke gemeente het openbaar onderzoek van deze planwijziging te organiseren. Het dossier ligt van 14 januari tot en met 13 maart ’19 ter inzage bij de dienst leefmilieu (eerste verdieping) in het stadhuis van Tienen op de Grote Markt 27. Dit tijdens de openingsuren van het stadhuis: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur, op dinsdag bijkomend van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken aan plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Contact